HomeOnberaden plannenPagina 16

JPEG (Deze pagina), 935.37 KB

TIFF (Deze pagina), 6.76 MB

PDF (Volledig document), 50.92 MB

14
laagste peil eener bloot physieke werkkracht, een zeer laag loon.
Bij tienduizenden zouden werklieden er het kiesrecht voor de
Tweede Kamer en de Provinciale Staten kunnen verwerven. 4
Zij doen het niet, omdat zij vreezen een onderzoek omtrent i
hunne inkomstenluit te lokken, waardoor het bestuur stel-
lige bewijzen omtrent het bedrag daarvan in handen zou l
kunnen krijgen, zoodat aanslag in den hoofdelijken omslag,
misschien in de bedrijfsbelasting, het gevolg zou moeten ·
worden. De vergelijking der boven medegedeelde cijfers
voor Enschede over 1901 en 1902 doet vermoeden, dat zij j
niet geheel ongelijk hebben. Niettegenstaande al het op-
` zweepen door de sociaal­de1nocratische pers houden zij zich
daarom maar liever schuil, ten einde zich ook aan belasting
te kunnen blijven onttrekken. g
Geen der bekende karaktertrekken van ons volk in het
algemeen is bij de arbeidende klasse door de werking der l
kieswet van 1896 duidelijker in het licht getreden, dan E
hare neiging om zich tegenover fiscale eischen te duiken; .
om wettig en billijk verschuldigde belastingen zelfs te ont- §
duiken. Daarentegen is bij dezelfde klasse de neiging steeds Q
in het wassen om allerlei dingen kosteloos van Staat of ‘
Gemeente te genieten. Ik kom hierop in ander verband {
terug; voorloopig merk ik alleen op, dat men totaal blind . j
of verblind moet zijn, om niet in te zien, dat de kieswet bij
deze klasse voornamelijk aanstoot geeft, omdat zij oude billijke
regelen over het verband tusschen Z>eheeren en betalen hand- 5
haaft en deze klasse verhindert zich door tusschenkomst der
openbare kassen voordeelen te verwerven uit andermans beurs.
Omtrent het aantal der bedeelden geeft de officieele 9
statistiek de volgende cijfers voor 1899. Zij zijn opgemaakt
naar de opgaven van verschillende besturen. Hebben meer-
dere besturen denzelfden persoon bedeeld, dan wordt hij ook
meermalen in de telling opgenomen.