HomeOnberaden plannenPagina 15

JPEG (Deze pagina), 0.99 MB

TIFF (Deze pagina), 7.09 MB

PDF (Volledig document), 50.92 MB

Aïgf _" ` {
l . 4 ll
. jl
l
Tr hoevelen van dezen de aangifte slechts eenmaal behoeven .'
te doen. [
Het aantal dergenen, die geen kiezer zijn, omdat zij
I onverschillig zijn, stel ik op gemiddeld 1750 per district.
I In het district Enschedé had men in 1901 krachtens art. lb °
_ der kieswet 3380 kiezers tegenover 7259 krachtens art. la; ,1
A in 1902 was het eerste getal tot 2339 verminderd, doch dat
_ van art. lb gestegen tot 7876, zoodat het totaal slechts
‘ ruim 400 lager was. Naastvolgend zijn Haarlemmermeer
met 1919, Beverwijk met 1655, Elst met 1320, " Wijk bij
_ Duurstede met 1127; geen van alle middenpunten van
jl arbeidersbevolking. In de negen districten van Amsterdam te
, zamen waren in 1901 1150, in 1902 slechts 778 aangifte­kiezers. _
Men maakt er van art. lb zoo goed als in ’tgeheel geen gebruik. ·
Na zijne nederlaag in district IX te Amsterdam schreef
Mr. Tnomsrn.-i in het Vol/c, dat de overwinning er gemak- .
kelijk te behalen zou zijn geweest, indien de duizmde werk-
lieden, die krachtens art. lb kiezer konden worden, zich
slechts de moeite hadden gegeven de vereischte aangifte te
J doen. In geheel Rotterdam, waar het getal belasting-kiezers
procentsgewijze laag is, waren in 1901 slechts 1541 kiezers . ?
krachtens art..1b en dit aantal daalde in 1901 tot 1419. A
Onze sociaal-democraten klagen, dat de kieswet in de groote X
7 steden de werklieden­klasse uitsluit; dit is echter blijkbaar _
onwaar. In district IX alleen schatte Mr. TROELSTRA het
aantal werklieden­kiezers op 3000, buiten de duizenden die J
er nog bij konden komen. Zij vormen alzoo ook een aan- A
zienlijk deel der belasting­kiezers. Die klasse heeft dus een 1
grooten invloed, al oefent zij door eigen onverschilligheid f
niet den vollen invloed uit, dien de kieswet voor haar open A i
. ` stelt. Naar al hetgeen bekend is van den stand der loonen ·
in Amsterdam en Rotterdam, is f 550,- per jaar (minder _
dan f 11.- per week) en een zeer gewoon, voor volwas­
senen, die zich ook maar eenigszins verheffen boven het l
(