HomeOnberaden plannenPagina 14

JPEG (Deze pagina), 916.15 KB

TIFF (Deze pagina), 7.09 MB

PDF (Volledig document), 50.92 MB

fl" . rlïgir iv wit
l
12
volkingsklassen en de samenstelling van het kiezersperso- A A
_ neel, hebben wij:
A cw. 600 000 kiezers op grond van gegevens, die bij het n
bestuur, hetwelk de kiezerslijsten opmaakt, (
bekend zijn, hetzij uit de opgaven der be-
lasting-ontvangers (582390), hetzij door eene ( ,
vroeger gedane opgave van een kenteeken,
welks voortduring ambtshalve wordt onder- -
l? · zocht; 4
B ,, 25 000 kiezers op grond van eene jaarlijks te her- _
j halen aangifte; 1,
C ,, 175 000 niet­kiezers, die wel eenig kenteeken, het-
welk op kiesreeht aanspraak geeft, bezitten ·
of zich kunnen verwerven, doch onverschil­
lig zijn; '
D ,, 200 000 niet­kiezers, die, hoewel van de hand in den
tand levende, zich tijdelijk kunnen redden,
maar zich bij elke stoornis in het maat-
( schappelijk leven of in hun huiselijk leven «
dadelijk tot de openbare of bijzondere lief- J
dadigheid moeten wenden, daar zij geen
geldelijk weerstandsvermogen bezitten;
E ,, 200 000 bedeelden, wanbetalers van belasting en om
andere persoonlijke redenen grondwettig uit- A
geslotenen ; I
al 1 200 000 waarop ongeveer het aantal mannen van
25 jaar en hooger gesteld kan worden.

i Deze cijfers maken geene aanspraak op volstrekte nauw-
g l keurigheid. Dat der groepen A en B te zamen is volgens (
i de kiezersstatistiek van 1902 624185, maar deze verdeelt ‘
hen in kiezers krachtens art. 1a der kieswet (belasting)
582 390 en krachtens art. lb (huurwaarde der woning, in-
komen, spaarbankbezit, examen) 41795, zonder aan te wijzen _,
lj j
!FZ:.:vf.»··-»­··.:»...