HomeOnberaden plannenPagina 11

JPEG (Deze pagina), 0.98 MB

TIFF (Deze pagina), 7.06 MB

PDF (Volledig document), 50.92 MB

I · 9
i" van nownuzle verstandelijke vermogens, -­ dit zou den wet- ’
gever er toe kunnen leiden zeer velen uit te sluiten door
b.v. van allen een examen te vragen -­ maar wegens ab- `
normalen geestestoestand, hetzij door aangeboren gebrek,
A hetzij door ziekelijke storing. Ontwerp en toelichting zijn
I) t op dit punt niet met elkander in overeenstemming. Bij het
jij ontwerp zijn geene additioneele bepalingen gevoegd. Volgens
c · de toelichting is de bedoeling der grondwetswijziging, dat
j de wet slechts zal uitsluiten idioten en hen wier geestver- j
· mogens gestoord zijn, een deel der bedeelden en een deel der
' wanbetalers. Juiste kenmerken tot het trekken der grenslijn
_ in de groepen der bedeelden en der wanbetalers geeft ook
_ f de toelichting niet. Het voorstel laat de moeielijkheid zulke
E kenmerken te formuleeren, even als andere, die later ter
{ sprake komen, aan den wetgever der toekomst over; het
< verraadt eigenlijk alzoo, dat de voorstellers slechts een debat
willen uitlokken, niet het denkbeeld koesteren, dat hun ont-
‘ werp zou kunnen worden aangenomen. ‘
i DE KANTEP. c. s. willen inde Grondwet den wetgever
‘ voor regeling van het kiesrecht voor de Tweede Kamer
volkomen vrijheid geven, gelijk in 1887 door den heer
ZIJLKER en mij is voorgesteld. Volgens de bepalingen, die
‘ zij in de kieswet wenschen opgenomen te zien, zou de
i minimum-leeftijd voor den kiezer zijn 23 jaar ­ tot wel-
ken ook thans de Grondwet veroorlooft te gaan - zouden
de wanbetalers va.n belasting uitgesloten blijven, doch be- .
deelden alleen als zij in het laatst afgeloopen jaar onderstand 1
` _ hebben genoten van wjlcs-, provincie- of gemecntewege. De 1
overige wijzigingen zijn van minder gewicht. Hoofdzaak blijft j
- dat mr KANTER c. s. bij de later te wijzigen kieswet bepaald wil- 4
len zien, dat iedere 23-jarige man op de kiezerslijst geplaatst j
wordt, die niet uitgesloten is en dat zeer weinigen uitge-
sloten zullen worden. De uitsluiting wegens bedeeling wordt j
E zeer ingekrompen, daar zij tot bedeeling van wege een jj