HomeOnberaden plannenPagina 10

JPEG (Deze pagina), 0.96 MB

TIFF (Deze pagina), 7.06 MB

PDF (Volledig document), 50.92 MB

Y T ik ik T T ik V T I T of iïmxll
_ ook deze onderwerpen in behandeling. Beperkten zij zich .
daartoe, er zou kans op overeenstemming bestaan. Zij
F; gebruiken ze echter eigenlijk slechts als voertuig voor
eene andere wijziging, waarop zij hunne zinnen gezet
hebben en die, geloof ik, door de overgroote meerderheid A
der liberale kiezers verkeerd geacht wordt, nl. de loslating _,
van elke of zoo goed als elke beperking van kiesrecht wegens lféj
E gemis van alle kenteekenen van eenige opleiding en voldoende op
inkomsten voor levensonderhoud, ook op allerbescheidensien voet. K
Hierover loopt het verschil. Dit is een nieuw twistpunt, ·
[ dat noch in 1887 noch in 1894 bestond, en onder liberalen '
` niet behoorde te bestaan. Wie deze wijziging voorstaat moge _
e zich bij de sociaal- of vrijzinnig­de1nocraten aansluiten. _ f
1 Bij de bespreking der verschillende onderdeelen stel ik l
dan ook dit punt op den voorgrond. {
"_ Kirzsnnoncr voon MANNEN. (
j l A. Voor de Tweede Kamer en de Provinciale Staten. .
Ten aanzien van het kiesrecht voor de Tweede Kamer t
en de Provinciale Staten stellen DRUCKER c. s. voor, den ­
j minimum-leeftijd, waarop de kieswet het kiesrecht kan
verleenen, te stellen op 21 jaar; grondwettig slechts uit te
sluiten hen, aan wie het kiesrecht bn rechterlijke uitspraak ‘
is ontzegd, die in gevangenis of hechtenis zijn, en hen, die
bij rechterlijke uitspraak de beschikking of het beheer over l
j hunne goederen hebben verloren. De kieswet kan nog an-
deren uitsluiten, doch slechts a) wegens de gebrekkige ont-
, wikkeling of ziekelijke storing hunner verstandelijke ver- "
mogens, b) wegens volkomen maatschappelijke onzeli`stan­ i
digheid en c) wegens herhaald willekeurig verzuim in de -
vervulling van staatsburgerlijke verpligtingen. Ik ontleen
deze woorden aan het door hen ontworpen grondwetsartikel;
volgens de toelichting is niet bedoeld, vrijheid te geven p
T om kiesrecht te onthouden wegens gebrekkige ontwikkeling
g "~
E. · ‘