HomeHet christendom en de sociale kwestiePagina 9

JPEG (Deze pagina), 819.61 KB

TIFF (Deze pagina), 7.12 MB

PDF (Volledig document), 58.33 MB

. vrr
* gewicht in vergelijking met het hoogere streven waar-
aan zij zich hebben te wijden of misschien zelfs als van
_) geen wezenlijk gewicht hoegenaamd. Elke godsdienstige
richting van dien aard werkt dien ten gevolge belem-
merend op het streven naar betere stoffelijke levens-
voorwaarden voor de groote menigte op aarde, is rn. a. w.
conservatief ten aanzien van de materieele toestanden
in de maatschappij. -
Nu hebben de verschillende christelijke kerken zich
i steeds bezig gehouden en houden zij zich steeds bezig
. met een eeuwenoud maatschappelijk verschijnsel van
ä stoffelijken aard, het verschijnsel der armoede. Gevolg
gevende aan de voorschriften der christelijke moraal
I hebben alle christelijke kerkgenootschappen ­ het een
‘ meer, het ander minder - zich laten gelegen liggen aan
[ de leniging der armoede, aan de armenzorg. Doch wat
de armen van de christelijke liefdadigheid ontvangen,
E ontvangen zij niet en kunnen zij niet ontvangen als een
E recht; het is een aalmoes die de rijken hun geven uit
ï · hetgeen dezen rechtmatig toekomt, en bij welk geven
p t ­dezen tenminste evenveel hun eigen zieleheil beoogen
l l als de leniging van den nood van hen die ontvangen.
De zorg voor de armen hebbende christelijke kerken
steeds tot een deel van haar taak gerekend. In de eerste
eeuwen onzer jaartelling en vooral in de middeleeuwen
strekte de kerk haar invloed op de verdeeling van de
stoffelijke goederen in de maatschappij echter·heel wat
verder uit en hield zij zich ijverig bezig met de vraag
I
.
l