HomeHet christendom en de sociale kwestiePagina 80

JPEG (Deze pagina), 886.87 KB

TIFF (Deze pagina), 6.78 MB

PDF (Volledig document), 58.33 MB

1
­ ä
­ l
l
66 i
mensch in het bijzonder betreft, voor het raadsel hoe de
Oneindige, Die de Eene is, het aanzijn kan geven aan 'i
· krachten, waarvan onharmonische verbinding mogelijk '
is, die soms vreeselijke gevolgen heeft. In den mensch kan
b. v. met een veelomvattend verstand of eene levendige J
verbeeldingskracht gepaard gaan een sterk zinnelijk, niet ,
door een diep zedelijk gevoel in toom gehouden begeeren.
Uit dergelijke verbinding vloeit vaak voor degenen met E
wie iemand in aanraking komt, groot onheil voort, onheil
ook en onvrede voor hemzelf wanneer het nooit geheel ,
ontbrekende zedelijk gevoel zich als ,,geweten" begint te
” openbaren. Het is ons een raadsel, hoe leed en zonde die
zich gedurig voordoen te rijmen zijn met het bestuur van jj
God. ik
Van het omschreven mysterie, hoe God die de Eene is V,‘
in het aanzijn kan roepen, om er zich in te openbaren, het
vele dat onderscheiden is en dikwijls niet harmonisch
samenwerkt, kunnen ook de voorstanders der vrijzinnige j
richting geen oplossing geven. Zij willen aan den eenen Q
kant het mysterie zoo nauwkeurig mogelijk formuleeren
en zich niet met eene schijnoplossing tevreden stellen - "
zooals men zich dat vroeger wel deed, toen men sprak van
een Satan tegenover Goden van een afval des menschen.
Zij erkennen echter anderdeels eveneens als het voor-
naamste, dat elk naar zijn vermogen trachte te verstaan
hoe zijn leven en omgeving moeten wezen, en zich op het '
verbeteren daarvan toelegge. ‘
Zoo moet de mensch medewerken, en vertrouwen op '.
de steeds voorwaarts schrijdende ontwikkeling, waar-
door de heerlijkheid van den Oneindige Die zich in de i
wereld openbaart, van welke reeds nu te bemerken is en
wordt voorgevoeld, voortdurend beter aan den dag treedt. V ,
l