HomeHet christendom en de sociale kwestiePagina 76

JPEG (Deze pagina), 719.62 KB

TIFF (Deze pagina), 7.24 MB

PDF (Volledig document), 58.33 MB

62
Stellig zal zij, en zullen in ’t algemeen maatregelen W
waardoor den nu minderbedeelden een ruimer deel van
het stoüelijke ten deel moet vallen, eerder tot stand
komen naarmate men zich beter bewust blijkt te wezen
wat de diepste grond en drijfveer is der beweging in
onzen tijd. Wie dit niet in het oog vat, mist voor zich- I
zelf zoowel een zeer te waardeeren steun als een onont- ‘
beerlijk richtsnoer, en brengt, omdat niet uitkomt hoe hij
door een hoog ideaal wordt gedreven, lichtelijk de eigen
zaa.k waarvoor hij strijdt in discrediet. Wie meent en het ­
laat voorkomen dat het enkel te doen is om vermeerde-
ring van zinnelijk genot voor een aantal leden der 5
maatschappij, benadeelt in hooge mate de zaak die hij V
voor wil staan.
De vooral door het Christendom gewekte geest, van
zichzelf en anderen tot toenemend leven in geestelijk
opzicht bestemd te achten, die met ontferming over ·
zwakken bewogen deed zijn en zoodoende ,,de sociale
kwestie" aa.nvankelijk in het leven riep, moet verder
veld winnen en zal dan leiden tot hare oplossing.
l