HomeHet christendom en de sociale kwestiePagina 75

JPEG (Deze pagina), 831.55 KB

TIFF (Deze pagina), 7.24 MB

PDF (Volledig document), 58.33 MB

à er j
__ als middel en strekt tot ontwikkeling des geestelijken V
, levens, in welk leven vertrouwen op de Macht waarvan
4 alles uitgaat en gevoel van gemeenschap met den mede-
l mensch de voornaamste elementen zijn. Dat bewustzijn
zal dan meergegoeden gewilliger iets van hunne voor-
, rechten doen prijs geven en mindergegoeden het hun
toekomende ruimere aandeel op de rechte manier, nl.
als een middel tot geestelijke ontwikkeling, doen waar- .
deeren en besteden.
‘ Of eene eenigszins gewijzigde regeling van het erfrecht,
die nevens uitbreiding van het onteigeningsrecht enz. noo-
, 7
F dig schijnt, opdat ieder meer dan nu van het geproduceerde
ontvange naar gelang van zijn aanleg, spoedig te wachten is ? _
i Zal eene regeling ingevoerd kunnen worden, dan moet ‘
j zij door de groote meerderheid als billijk worden erkend,
ook in den grond door velen van hen die voor zichzelf
invoering er van niet zouden wenschen. Op algemeene
erkenning nu dat eene andere regeling van het erfrecht
billijk zou zijn schijnt vooralsnog niet alle kans te zijn.
Toch dringt al verder de twijfel door, of de geldende
wijze van verdeeling van het stoffelijk levensgoed wer-
kelijk wel is zooals het behoort, en vinden de klachten
die oprijzen uit den kring der minder bevoorrechte klas-
sen bij tal van meergegoeden weerklank. Dus kan eenige
wijziging van het erfrecht, zoodat een grooter deel dan
Yi tegenwoordig van iedere nalatenschap aan den Staat
wordt toegewezen, nader aanstaande wezen danmen
4 oppervlakkig geneigd zou zijn te denken.