HomeHet christendom en de sociale kwestiePagina 74

JPEG (Deze pagina), 809.99 KB

TIFF (Deze pagina), 7.24 MB

PDF (Volledig document), 58.33 MB

E
eo Q
een uitvloeisel van liefde, zonder dat het plicht wordt ..
geacht zoo te handelen als zij willen. Allengs wordt «
echter door meerderen erkend dat zoo te handelen recht-
matig is, totdat eindelijk, als er eene voldoend sterke
meerderheid is, deze bij de wet voorschrijft dat algemeen
zoo gehandeld worden moet.') Op die manier is het F
gegaan met de vrijlating van slaven en gaat het met
huldiging der vrouw als gelijkwaardige met den man. {
Het christelijk ideaal heeft ook, toen het langzamerhand =
het gebruiken van lichamelijk of geestelijk zwakken als f
4 slaven, en gedeeltelijk de brutale overheersching der
zwakkere vrouw door den man ’) een einde deed nemen, ie
in ’t eerst verwarring en strijd veroorzaakt.
Daarna treden evenwel betere toestanden, waarbij de li
mensohheid gelukkiger wordt dan te voren, in ’t leven. p
Met het tot stand brengen van de zoo even genoemde i
en andere hervormingen heeft het Christendom nog geens-
zins alles volbracht wat het kan en moet volbrengen.
Op ’t oogenblik veroorzaakt het weer, door de gedachte
te wekken dat ieder van het geproduceerde behoort te
ontvangen naar gelang van zijn aanleg, verwarring en
strijd, maar ook hierna moeten betere toestanden volgen.
Beter dan nu zal het zijn,wanneer algemeen het bewust- _
zijn levendig wordt dat het stoffelijke levensgoed den
mensch alleen wezenlijk dient inzoover het gebruikt wordt `
i ') Vgl. boven blz. 18.
2) Men zie, ter erkenning dat het Ohristendom principieel aan
de vrouw gelijke rechten als aan den man toekent, Galat. 3: 28; i
. Matth. 19: 7-9. I