HomeHet christendom en de sociale kwestiePagina 72

JPEG (Deze pagina), 840.86 KB

TIFF (Deze pagina), 7.26 MB

PDF (Volledig document), 58.33 MB

" l
l v J
l
58 1
Ook zelf wil ik niet verder in details treden, zooals ~
vroeger reeds is opgemerkt.
Van belang scheen het mij, te wijzen op de godsdien- à
stig­wijsgeerige inzichten welke aan de tegenwoordige
beweging op sociaal gebied ten grondslag liggen. Men is g
er zich vaak te weinig van bewust dat het onder ons
levende christelijk ideaal, in verband met de in later [
tijd gehuldigde meer monistische beschouwingen, aanlei­ ,
ding heeft gegeven tot die beweging en o. a. leidde tot g
het besef dat eene eenigszins andere regeling van het I
erfrecht billijk zou zijn.
Dat dit ideaal, in verband met die beschouwingen, mede J
een machtigen invloed oefende bij het ontstaan van die be- Q
weging, wordt bevestigd door het feit dat men deze niet j
heeft in landen waar anders het verschil in bezit ook ,
groot genoeg is, de verhoudingen zelfs nog veel stuiten- l
der zijn dan in de Europeesche maatschappij, maar waar
daarnevens de Christelijke godsdienst niet heerscht.
In onze maatschappij is deze bij meergegoeden een
gevoel van ontferming met de minder bevoorrechten, bij
[ de laatsten zelf is hij een besef van eigenwaarde gaan ,
{ wekken. Een en ander heeft mede aanleiding gegeven, ,,
f aanvankelijk tot verbetering en uitbreiding van het onder-
; wijs. Daaruit is vervolgens voortgevloeid dat meerderen
i dan voorheen zich zijn gaan bezig houden met de vraag g,
naar eene billijke verdeeling van het arbeidsproduct. Bij .·‘
y i eenige meerdere ontwikkeling kunnen nu velen die daar- {
i toe vroeger niet in staat waren zich beter rekenschap ï
_ geven van de positie waarin zij verkeeren. Terwijl zij
1
i
I J