HomeHet christendom en de sociale kwestiePagina 71

JPEG (Deze pagina), 823.82 KB

TIFF (Deze pagina), 7.26 MB

PDF (Volledig document), 58.33 MB

57
. ,,opzicht, zullen minder hatelijk en kwetsend zijn, meer
,,aansporen en helpen dat ieder zich ga inspannen. Deze
n­- ,,hervorming zal er toe leiden dat inkomsten eene belooning
,,worden voor bewezen diensten, dus in hooger mate
,,dan tegenwoordig tot werkelijkheid maken wat de bil-
,,lijkheid eischt. Middellijk moet zij leiden tot beschaming
, ,,van nuttelooze, tot aanmoediging van vlijtige menschen,
, ,,en tot verzwakking van den dobbelenden speculatie- ‘
,,geest die wenscht te ontvangen zonder dat wordt gege-
,,ven en middelen om te leven verlangt zonder daarvoor
, ,,op een of andere wijze behoorlijk te vergelden." ')
è Blijkbaar denkt deze S. bij die ,,slechteidealen", welke
, werken als een ,,sociaal vergift", aan de ongezonde zucht
naar gemak en weelde bij menigen jongen man en in ‘ .
menig jong huisgezin, opgewekt doordien men er anderen n
het voorbeeld van ziet geven, maar waaruit zoo ontzag-
lijk veel zedelijk kwaad en ellende ontstaat. Laat mij
b.v. alleen noemen onthouding van het huwelijk, dat
voor ’t meerendeel gevolg is van de zucht naar een
gemakkelijk en weelderig leven, waarvan verder weer
het gevolg zijn prostitutie en overvoering der arbeids-
markt doordien nu al te veel vrouwen zelf in haar
4 onderhoud moeten trachten te voorzien!
Behalve deze staathuishoudkundigen pleiten nog velen
meer voor wijziging van het erfrecht in de aangegeven
Q richting. Met het verschil dat tusschen de voorstanders
er van bestaat wat de bijzonderheden betreft wil ik mij
niet bezig houden.
*) pg. 66.