HomeHet christendom en de sociale kwestiePagina 70

JPEG (Deze pagina), 808.85 KB

TIFF (Deze pagina), 7.26 MB

PDF (Volledig document), 58.33 MB

j ·
l
. 56
. ,,Het is niet gewenscht dat kinderen komen te verkeeren ·
, ,,in omstandigheden welke eigen inspanning overbodig
j ,,maken. ') ­ Deze familien, met een zoo groot inkomen "‘
g ,,dat_zij gevrijwaard zijn voor een moeilijken strijd om
,,in bloot lichamelijke behoeften te voorzien, zijn het die
,,de wereld vooruit doen gaan. Uit deze familiën komen
i ,,de groote leiders der menschheid voort, niet uit de zeer _
, ,,rijke of de zeer arme, aan het bestaan van welke beide .
{ ,,uitersten in de maatschappij wij een einde wenschen te
j ,,maken. Buitensporige rijkdom verzwakt de energie.
,,Eene doeltreffende hervorming van de wetten betreffende ,
l ,,het erfrecht zou ons verlossen van een aantal nutte­
,,telooze wezens, die jaarlijks groote hoeveelheden rijkdom ,
,,verteren zonder iets bij te dragen tot onderhoud van
,,het menschelijk geslacht, die veeleer, terwijl zij hun
j ,,beuzelachtig leven leiden, slechte idealen aankweeken
, ,,en sociaal vergift verspreiden. In het belang van de
,,kinderen der rijken zoowel als in dat der armen hebben
. ,,wij eene hervorming van de wetten betreiïende het
,,erfrecht noodig. Eene hervorming van die wetten zal
,,ons helpen om te komen tot den idealen toestand, dat
,,wie niet werkt ook niet zal eten. Tevens zal zij, aan-
` ,,gezien allen bij den aanvang in beteren doen zullen zijn, 4
,,er toe leiden `dat allen meer gelijke kansen krijgen in
,,het leven. Ieder zal van zijne kansen het gebruik kun-
,,nen maken, waartoe bekwaamheid en vlijt hem in staat ,.
l j ,,stellen. Ongelijkheden, in geldelijk of maatschappelijk `
,i _ ‘) pg. 59.


l is l ...... -.