HomeHet christendom en de sociale kwestiePagina 69

JPEG (Deze pagina), 819.37 KB

TIFF (Deze pagina), 7.25 MB

PDF (Volledig document), 58.33 MB

‘ 55
_ , ,,toestanden in het leven wordt geroepen en in stand
[ ,,gehouden, is het zeker een eisch van rechtvaardigheid
,,en wijsheid dat de Staat, door weloverwogen en naar een
· ,,vast plan tot stand gebrachte omzetting van een deel van
,,het privaat eigendom in gemeenschappelijk eigendom,
,,het welzijn van het geheel en in ’t bijzonder de ver-
,,hefiing en ontlasting der onbemiddelde volksklassen
, ,,bevordere l" ')
, Ook deze geleerde blijkt dus dringend noodig te achten
dat een niet onbeduidend deel der nalatensohappen aan
, den Staat kome, opdat die het ga besteden ten algemeenen
l nutte, en inzonderheid ten voordeele der onbemiddelden.
, Enkele uitspraken wil ik nog aanhalen van een Ameri-
g kaanschen schrijver, Prof. Richard T. Ely (of John Hopkins’
University) die ook vooral in moreel opzicht goede
{ gevolgen van eene wijziging van het erfrecht verwacht.
,,In de derde plaats," zoo schrijft hij, ,,is de bedoeling"
(bij het maken van wetten ter regeling van het erfrecht)
,,het welzijn van de maatschappij in het algemeen te
,,behartigen. Wat dit punt betreft, mag men zeggen, is
,,het eene zaak van groot belang, te bevorderen dat de
, nmaatschappelijke rijkdom in kleine kapitalen verdeeld
,,komt te worden, en moet in het oog worden gevat
t ,,hoe de billijkheid eischt dat ieder behoorlijke diensten
, ,,bewijst in evenredigheid met wat hij ontvangt. ’) -
­~-.*..__
T) Erbschaftssteucrrz und Erbrechtsrcform (Jena; Fr. Mauke’s
Verlag 1877) S. 49 f.
ä 2) North American Review; vol. CLIII, pg. 58.
l
1