HomeHet christendom en de sociale kwestiePagina 68

JPEG (Deze pagina), 849.56 KB

TIFF (Deze pagina), 7.25 MB

PDF (Volledig document), 58.33 MB

54 ‘
,,De Staat moet (slechts) daar optreden waar uit het oog- _ p
,,punt van zedelijkheid en bedrijf geen band bestaat, of
,,wel, waar door de grootte der nalatenschappen de bevre­
,,diging der billijke aanspraken (die wirkliche Befriedi­ ·
,,gung der Ansprüche) van de afzonderlijke erfgenamen
,,wezenlijk voldoende gewaarborgd is .... Men mag zelfs
,,zeggen dat, ingeval de Staat van groote vermogens V
,,eene uitkeering ten voordeele der gemeenschap vorderde,
,,vermoedelijk eene betere aanwending der betrokken mid- F
,,delen zou worden bevorderd, aangezien blijkens de erva-
,,ring geërfde rijkdom zeer dikwijls niet op de voor de volks- `
,,huishouding meest vruchtbare manier wordt besteed ....
,,'I‘e eer zal de Staat, terwijl men mag veronderstellen ,
,,dat hij hetgeen hem van erfenissen zou toekomen min-
,,stens evengoed zou besteden als privaatpersonen het
,,hun daarvan toekomende, .... gebruik moeten maken {
,,van zijn recht, omdat hij niet alleen ruime keuze heeft
,,om de bedragen in algemeen nuttige openbare onder-
,,ne1ningen te beleggen, maar zoodoende ook bepaaldelijk
i ,,van de bezittende klassen de middelen verkrijgt (en dat
i ,,op de meest rationeele wijze) om te zorgen voor de
j ,,niet­bezittende, dezer toestand en lasten te verlichten. ,
I ,,Bij onze maatschappelijke toestanden, waarbij nog altijd
,,een groot, in allen gevalle een te groot, misschien zelfs
,,een voortdurend grooter wordend deel des volks leeft ·,
,,op de grens van hetgeen de mensch noodig heeft in
,,onzekere omstandigheden, en waar de armoede ontegen­ ` Q
,,zeggelijk niet uitsluitend door eigen schuld maar daar-
,,nevens ook in aanmerkelijke mate door de sociale
l l
i