HomeHet christendom en de sociale kwestiePagina 67

JPEG (Deze pagina), 807.73 KB

TIFF (Deze pagina), 7.23 MB

PDF (Volledig document), 58.33 MB

5 53
X ,,geene beperkende bepalingen willen maken wat betreft
E ,,het bedrag waarover iemand bij testament zou mogen
,,beschikken, maar wel wat aangaat hetgeen iemand door
nvermaking of vererving zou mogen verwerven. Ieder
,,zou de bevoegdheid erlangen om door middel van een
· ,,testament over zijn geheele vermogen te beschikken,
_ ,,maar niet o1n het te verspillen door dezen of genen enkelen
[ · ,,persoon rijk te maken boven zeker maximum, hetwelk
g ,,overigens hoog genoeg moest worden bepaald om in
,,staat te stellen tot het verschaffen van de middelen waar-
{ ,,door eene begeerenswaarde onafhankelijkheid mogelijk
l ,,zou worden ...... Ik zie niet in dat het afkeuring
F, ,,zou verdienen, vast te stellen tot op welke hoogte
niemand bloot door de gunst van anderen zonder eigen
,,inspanning bezit mag verwerven, en te verlangen dat
,,hij er zelf voor zal arbeiden wanneer hij verderen aan-
,,was van zijn vermogen wenscht." ‘)
Wel is waar had Mill bij zijn spreken over de plich-
ten van ouders jegens kinderen en over dezer rechten
veelvuldig het oog op den eigenaardigen toestand in Enge-
land, waar ook vooral voorkomt dat enkelen kolossale
fortuinen bezitten die vaak voor ’t grootste gedeelte op
ä een nakomeling overgaan. Toch zijn de van hem aan- ‘
gehaalde uitspraken in ’t algemeen volkomen juist en ·
mogen zij veilig in ruimeren zin toepasselijk worden
_ verklaard.
E De Duitsche hoogleeraar Dr. H. von Scheel schrijft:
ä 1) Ibid. § 4.
l
i