HomeHet christendom en de sociale kwestiePagina 65

JPEG (Deze pagina), 828.48 KB

TIFF (Deze pagina), 7.12 MB

PDF (Volledig document), 58.33 MB

Y 51 j
l .
e Goed geregeld zal de goederenomloop mogen heeten, wan-
” neer hij van dien aard is dat steeds aan ieder van de leden
fl, der maatschappij een zoo groot deel dier goederen toe-
komt als elk tengevolge van zijn aanleg waardig is.
Ter bereiking van dit doel ware naast andere maat-
, regelen eenige wijziging in het erfrecht, als waarvan ik
boven de rechtmatigheid en wenschelijkheid heb bepleit,
. mede een billijk en tot op zekere hoogte gemakkelijk toe
‘ te passen middel.
i Niet voor het eerst werd hier kritiek geoefend op de
j tegenwoordige regeling van dat recht. `
In den beginne achtten staathuishoudkundigen van
beslist socialistische richting kortweg geheele afschaffing
{ er van billijk. Door hen werd ten eenenmale uit het oog
verloren dat er een engere band tusschen familieleden
bestaat, zelfs die tusschen ouders en kinderen veron-
achtzaamd. Dus blijkt ook in dit geval weer dat nieuwe
denkbeelden die oprijzen in den menschelijken geest,
evenals metalen welke uit de aarde worden gedolven,
om bruikbaar te wezen altijd een zuiveringsproces moe-
ten ondergaan.
zi Later hebben anderen de aanvankelijke overdrijving
r vermeden en, met behoud van de ten grondslag liggende
`· juiste beginselen dat het stoiïelijke dienstbaar moet worden
i_ gemaakt aan de ontwikkeling in geestelijk opzicht en
dat ieder verplichtingen heeft jegens de gansche maat-
schappij, betere voorslagen gedaan. '
,,In de meeste gevallen", zoo laat J. Stuart Mill, de
beroemde Engelsche staathuishoudkundige, zich uit en
a