HomeHet christendom en de sociale kwestiePagina 62

JPEG (Deze pagina), 827.08 KB

TIFF (Deze pagina), 7.09 MB

PDF (Volledig document), 58.33 MB

1

1
48
111. 110 vaak zoo gG(1L1C1113 zwa1‘0 taak 1101 11100110rs 111 (116
sta11d0n VG1`11C111, wann00r zij g0dur011110 00n g011001t0 van v
11011 11ag 110 jO1'1gB1`(;‘ k1n1101‘0n I11G'b o1n 21011 1100n 110bb0n ‘°
0n z0 go0d b0zorgd w0t011. A11011gs komt dat aan 110tg0-
11GG1G g0z111 t0n go0d0.
Op d011 1ang0n duur zoud011 110 111ko111st0n voor d0n .
Staat uit d0z0 bron, wann00r b0n0d0n z0k0r b0d1‘ag g00n
011 ov0r1g011s 0011 progr0ss10f aand001 ontvang0n WG1'd,
waa1‘s1:hij111ijk g0ring0r wor110n 11an 1n d011 b0ginn0, a1
ZOL1C1G1'1 zij nooit g0h001 op11oud0n t0 v1o010n bij h0t
00k 111 ’t vorvolg b11jv0n11 v0r111og0nsv0rsoh11. H0t valt j
­ 0v011w01 t0v0ns 1n h0t oog dat bu1t011g0wo110 n1aatr0g010n d`
tot opb0ur1ng Vëtll acht0rg0b10v0n0n 1at0r ook in 111ind0r0 j
mat0 g0no1n011 zoud011 b011o0v011 t0 word0n. Daar110v0ns, 1
dat d0 opbr011gst d0r gGWO116 b01ast1ng0n zou stijg0n
wann001‘ d0 v0rstand01ijk­z0d011jk0 ontw1kk011ng d0s vo1ks
0v01‘ h0t a1g01110011 to0na111, waarvan 1TI11l’1Gl`S to0n0m1ng l
dor w01vaart in st0f1"01ijk opzicht 1101; g0vo1g zou zijn.
M1SSCh1€11 komt d0 g0dao11t0 op, of h0t bij 1111nd0r op0011­ ‘
hooping van kapitaal 111 0nk010 11and0n 1110t zou kunn0n
gaan ontbr0k0n aan n1aats0happ011jk b0dr1jfskap1taa1, zoo-
als voor instandhouding 0n uitbr0111ing van b0staand0 0n
voor 110 oprichting van n10uw0 ond01·n0n11ng0n b0n00d1gd
is. Zou n10t 00n v001 g1‘oot0r d001 da11 nu aan g0n0t­ ‘
1111dd010n b0st00d 0n v0rt00rd word0n, zoodat 110t g0011
1110uw0n stoff0lijk011 rijkdom 111 110t 10v0n ro0pt? y
Opz0tt011jk h0b ik m0t 110t b0spr0k0n van dit punt
g0waoht totdat g011a11d0111 was ov0r d0 vraag: waarvoor
110t 11011 Staat to0va110nd0 d001 zou 111o0t011 wo1‘d011 b0- 1
1