HomeHet christendom en de sociale kwestiePagina 58

JPEG (Deze pagina), 798.48 KB

TIFF (Deze pagina), 7.07 MB

PDF (Volledig document), 58.33 MB

al I
bohoofton to voorzion, is hot dan ook niot mogoiijk dat i
do moorgogoodon gonioton zooals zij andors zoudon kun- l
non doon. Voor zoovor zij zich in hun gonot niot laton
`storon door do godachto aan andoror al to bokrompon _
omstandighodon, godragon zij zich zoor ogoistisch. Dus is
hunno blijdschap zolfs in dat goval vool mindor diop on g
innig dan zij wozon zou wannoor zij zich bowust waron Q,
dat ook andoron iots dorgolijks kondon hobbon, althans {
hot lovon zondor al to drukkondo zorgon kondon
loidon. ·*
Mindor opoénhooping van kapitaal zou ton govolgo
hobbon dat bij somxnigon mindor wooldo kwam to hoor-
schon. Wolnu! hot zou waarlijk niot dan golukkig zijn, ll
‘ wannoor oon oindo kwam aan allorloi uitspattingon in 1
dat opzicht, broodd1‘o1ikonl1oclon zolfs. In ons land inogon i
misschion niot zoo vorrogaando dwaashodon voorvallon
als oldors wol. Toch gobouron ovoral gonoog aanstooto­
lijko dingon, waaraan mon zich to moor orgort wannoor
inon bodonkt hoo woinig zonnoschijn or vaak is in hot 'D
lovon van volon uit do mindoro standon. Eono vorando­
ring, tongovolgo waarvan in onkolo kringon wat inindor,
in andoro daarontogon moor zou kunnon wordcn gonoton,
moot door iodor wonscholijk wordon goacht. Niot onwaar- `
schijnlijk zou, wat modo mooiolijk andors dan wonscho­
lijk kan schijnon, ovor ’t algomoon do wooldo oonigormato j
ainoinon. Ontogonzoggolijk oofont, waar mon moor wool­ tgv
dorig gaat lovon, do lust om andoron na to volgon on
mot hon oonigormato golij k to staan oon machtigon invlood.
Hot in do hoogoro kringon gogovon voorboold workt