HomeHet christendom en de sociale kwestiePagina 57

JPEG (Deze pagina), 852.32 KB

TIFF (Deze pagina), 7.21 MB

PDF (Volledig document), 58.33 MB

­­··­~ W -·«­=..•£l.·..-.. V ·; .­`.' ,.·;.... .'.­­­...J1ïL;-,·.· «•«­»-·~..»·­>­­­»e. S;.ï««,»a`,.:g,,»,«¤a«;g.,..,..»m»,,,.,L,»v.~«av,w,,,%¢,,,,.r....,,.,.._..,.... ...,·
I - is J
voorheen, ongelijkheid in het leven zouden helpen roepen. i
F Indien echter iemand geestelijk hooger staat en hij tenge-
I volge daarvan stoffelij k in gunstiger omstandigheden komt
te verkeeren, wat hem ook voor de volledige ontplooiing
zijner krachten noodig is en tegelijk de maatschappij ten L
goede komt, moet ieder dit billij ken. Niet ongegrond schijnt .
daarentegen de grieve dat somsiemand zonder of met zeer i
geringe eigen verdienste, louter omdat hij het geluk had
geboren te worden in eene rijke familie, over veel meer .
* stoffelijke goederen te beschikken kan hebben dan een
n ander, die misschien veel meer talent bezit maar onge-
’i lukkig niet in die gunstige conditie verkeerde.
A, Ook zou bij minder ongelijkheid reiner en dieper gene- C
ten worden, door de meer bezittenden zelven mee. Wel
is waar geniet menigeen alleen, wanneer hij zich kan V
vermeien in de gedachte dat hij heeft en zich verheugt
in wat voor veel menschen onbereikbaar is. Voor menig-
een verliest b. v. een kleed of iets anders, in het bezit
` of genot waarvan hij behagen had, de aantrekkelijkheid
van vroeger wanneer het_ voor al te velen toegankelijk
wordt. Personen intusschen die iets, om er zich in te
verblijden, alleen of ten hoogste met weinigen gemeen
moeten hebben staan niet hoog_, en hun genot is niet
van bijzonder edelen aard. Een goedgezind mensch kan
zich niet innig verheugen wanneer het gevoel hem kwelt
Yi dat vele anderen hunkeren om insgelijks te hebben wat
‘ hij bezit, maar dat het voor dezen onmogelijk te berei-
ken is. Bij te groote ongelijkheid wat bezit betreft, terwijl
het aan velen zelfs moeilijk valt in noodzakelijke levens-