HomeHet christendom en de sociale kwestiePagina 56

JPEG (Deze pagina), 834.16 KB

TIFF (Deze pagina), 7.22 MB

PDF (Volledig document), 58.33 MB

ii
ix.
!
i
ij.
42 I
oogpunt boschouwd niot dan oon schijn van groothoid is,
i dion zij zuilon kunnon vorworvon on bohoudon door hot F
vorinogon dat zij op don duur zuilon orvon. Tongovolgo van I
j oon valsch bogrip ointront do waardo van don inonsoh loidt
monigoon oon onboduidond lovon vol vorvoiing, on govooit
zich bij gomis van con nuttigon workkring foitolijk voor
zichzoivon woinig goiukkig. Viïannoor do kindoron hot
~ door do oudors nagolaton vorinogon niot altijd ton vollo
i_ orfdon, zoudon do drang om hon zich to laton bokwamon
r voor ooh of andoron nuttigon arboid, on hot bowustzijn *
dat do inonsch daardoor alloon wordt goadoid storkor `
_ wordon. Oudors zoudon or zich moor voor wachton, hunno 'i
kindoron in wooido groot to brongon, waardoor nu monig­ `,
inaai ioinand to grondo gaat. In ’t aigomoon zou mon,
J; wannoor hot vorschil wat stofioiijk bozit botroft aliongs
i iots mindor groot gowordon was, voor zichzolf on hij
andoron waarschijnlijk moor iotton op wat iodor is naar
vorstand on karaktor, on zoo zou bovordord wordon dat
j do publioko opinio ton goodo vorandordo. `
E Bij mindor ongolijkhoid wat bozit botroft zou hot vordor
? botor worden mot don vrodo in do maatschappij. Ongo­
iijkhoid zou blijvon. Do inonschon zijn naar ’tinnorlijko
niot aan oikandor golijk, on uit ongoiijkhoid in dat ä
opzicht moot iminor woor ongoiijkhoid naar ’t uitorlijko u
{ voortvlooion. Ovororving, daarnovons do omstandighoid ‘
ë dat do oon ondor gunstigor voorwaardon opgrooit dan do I;
§ andor, on vordoro onvorklaardo oorzakon waardoor do oono ~
porsoonlijkhoid van do andoro vorschilt, zijn biijvondo facto-
E ron dio, al zoudon zij godooltoiijk niot zoo stork workon als
l
`
Z I
jg r
J
J
i _ ~_g y