HomeHet christendom en de sociale kwestiePagina 53

JPEG (Deze pagina), 838.66 KB

TIFF (Deze pagina), 7.19 MB

PDF (Volledig document), 58.33 MB

··»«­­­»~~ { - ­. rn ta.; ..;w -» ,<.~.v......w~ .¥.;;.. _
39
kapitaal of inkomen en dus daardoor worden gedreven!
Personen o.a. die een vast salaris genieten, zullen menig-
, _ maal geringe hoop kunnen koesteren dat hun ijver zal
leiden tot aanmerkelijke verbetering van hunne omstan-
£ digheden in stoffelijk opzicht, maar toch leggen ook dezen
zich zeker wel dikwijls met ernst toe op het betrachten
;I van hun plicht.
Altijd, ook bij de menschen zooals zij gemiddeld zijn,
_ oefent het handelen uit lagere motieven een ongunstigen
invloed op het gehalte van het geleverde werk. Wat
& ,,om den broode" wordt gedaan, in ’t algemeen wat men
, doet met het oog op zijn eigen belang, is gewoonlijk minder
" deugdelijk dan wat uit meer ideale motieven tot stand
komt, zoodat het hoogst wenschelijk is den invloed dezer
laatste te versterken. Bij de thans bestaande maatschap-
pelijke ordeningen staat aan menigeen inzonderheid voor
den geest, dat hij zelf of dat de zijnen boven anderen
· mogen uitmunten in stoffelijk vermogen. Dit zou ingeval
van eene wijziging als mij wenschelijk voorkomt niet
geheel komen te vervallen, maar daarnevens zou in ’t
vervolg klaarder in het licht treden dat men ook het
_ belang der gemeenschap bevordert en moet willen bevor~ i
i deren door hetgeen men doet, wat blijkens het boven
gezegde gunstig zou werken op het gehalte daarvan.
, Wa1‘e ’t overigens zóó erg, wanneer de menschheid
i, wat kalmer ging streven dan tegenwoordig naar rijkdom
Q` en weelde op stoffelijk gebied? Zou er over ’t geheel
niet bij gewonnen kunnen worden aan levenslust, wan-
? neer men wat meer leerde ,,vergenoegd te zijn met het-
l
I