HomeHet christendom en de sociale kwestiePagina 50

JPEG (Deze pagina), 788.89 KB

TIFF (Deze pagina), 7.19 MB

PDF (Volledig document), 58.33 MB

36
blijven. Dit en vele andere punten, die uitvoerig zouden
moeten worden behandeld bij eene volledige bespreking
van de te treffen regeling, kunnen onbesproken blijven .
waar het alleen om het beginsel te doen is.
Alleen op het doel waartoe het den Staat toevallende
deel zou moeten worden besteed kom ik straks nog terug.
Wijziging van het erfrecht in de aangegeven richting,
zoodat ook zelfs de vrucht van den arbeid der ouders i
soms slechts ten deele aan de kinderen toekwam, zou
gevolgen hebben in moreel zoowel als in materieel opzicht. ‘
Beide hangen ten nauwste met elkander samen. Er is
een innig verband tusschen den toestand in moreel op- ,
zicht en de mate van materiëele welvaart, zoowel bij
den enkele als in de maatschappij.
Is eenige beperking rechtvaardig en billijk, gelijk ik
l in het voorgaande heb trachten aan te toonen, dan zullen Y
, daartoe strekkende maatregelen, mits zij met de noodige «
i omzichtigheid genomen worden, niet anders dan goede
, gevolgen kunnen hebben. Het schijnt mij evenwel van
j belang, de proef als het ware op de som te nemen, ‘
_ m. a. w. vooruit zooveel mogelijk na te gaan welke de
V gevolgen zouden wezen.
, Volkomen nauwkeurig zijn zij niet na te sporen, omdat ·
zoo talloos veel vaak moeielijk berekenbare factoren mede ·
in het spel komen. Ik wil toch enkele vermoedelijke U
noemen en bespreken, waardoor gedeeltelijk ook een en
ander bezwaar dat men zou kunnen willen inbrengen E
onwezenlijk moge blijken! {
2 4