HomeHet christendom en de sociale kwestiePagina 5

JPEG (Deze pagina), 600.58 KB

TIFF (Deze pagina), 7.30 MB

PDF (Volledig document), 58.33 MB

l
"T HET CHFQISTENDOIVI EN E ]
DE SOCIALE KWESTIE
1 coca P. ERUINING, PREDIKANT TE ALMELO ­-
. MET EEN wooau TER INLEIDING VAN NIB. E
I
I Nu. w. E. TREUB, HOOGLEERAAR AAN DE UNI-
I VERSITEIT VAN AMSTERDAM.~ä@·%% $2% EXE sx Ex äè Axe
I
I .UITGEGEVEN TE HAARLEM BIJ H. D. TJEENK WILLINK &3 ZOON
ai äê äê ëI€= MDCCCXCIX èlé èïé èïé
Q;. _ ;