HomeHet christendom en de sociale kwestiePagina 48

JPEG (Deze pagina), 812.04 KB

TIFF (Deze pagina), 7.22 MB

PDF (Volledig document), 58.33 MB

34
geërfd van hunne voorouders die in dezelfde geluk- r
kige omstandigheden hebben verkeerd, zal het in de ,
maatscha.ppij aanwezige kapitaal over het geheel beter
worden beheerd wanneer het vooralsnog voor het grootste gi
deel in hun handen blijft, dan het geval zou zijn wanneer ki
het spoedig meer gelijkmatig over de leden der maatschappij 1
werd verdeeld. Geld is nuttig in handen van wie er mee
weten om te gaan, daarentegen in die van hen welke
deze kunst niet verstaan gevaarlijk. Die kunst moet als
elke andere allengs worden aangeleerd. Voor menigeen die
haar zich nog niet eigen heeft kunnen maken zou het
persoonlijk eene ramp wezen, wanneer hij plotseling kwam
tot meer bezit. En voor de maatschappij zou de algemeene
rijkdom ingeval van meer gelijkmatige verspreiding op
éénmaal, eveneens minder nut afwerpen, dan wanneer
hij vooralsnog voor een grooter deel blijft in het bezit van
hen aan wie, tengevolge van door overerving en eigen
inspanning verkregen geestelijke eigenschappen, zulk een
i deel nu nog beter is toevertrouwd.
· Eene meer gelijkmatige verspreiding over de leden
der maatschappij zou geleidelijk tot stand gebracht moe-
ten worden door de invoering van een progressief staats-
erfrecht, gelijk Prof. Treub in zijn bekende artikelen
,,staatserfrecht" en ,,successiebelasting" ') aanbeveelt. , '
Hij wil den Staat een zeker deel van de nalatenschap ’ A
laten ,,erven", voor de bepaling waarvan alleen de grootte-
der nalatenschap in haar geheel in aanmerking zou komen, p
‘) Vragen des Tüds, jaarg. l891. i
l