HomeHet christendom en de sociale kwestiePagina 46

JPEG (Deze pagina), 854.98 KB

TIFF (Deze pagina), 7.12 MB

PDF (Volledig document), 58.33 MB

32 F
|.
Deze of gene zal misschien nog ernstig betwijfelen of ii
eene wijziging waardoor de leden eener zelfde familie
niet meer bij voorkeur voor elkander, ouders niet meer ‘
nagenoeg alleen voor de kinderen zouden bijeenbrengen,
in den geest van het Christendom kan wezen, dat toch *
‘ immers wil dat familieleden, vooral dat ouders en kin-
deren elkander zullen liefhebben en voor elkander zorgen.
Reeds nu wil ik opmerken dat ouders b.v., bij derge-
lijke gewijzigde regeling, zeker evenzeer zullen hebben
te zorgen voor de kinderen. Welbeschouwcl zullen zij
zich tot verzorgen van deze op eene betere manier meer
gedrongen moeten gevoelen dan tegenwoordig. Zij zullen
hun somtijds wat minder stoffelijk goed kunnen nalaten,
maar tengevolge daarvan allicht nog zorgvuldiger op ï
hunne vorming in geestelijk opzicht gaan letten.
Overigens valt ook in het oog, dat het Christendom
zeker wil dat de mensch voor zijne nabestaanden, maar
tevens dat hij voor anderen zal arbeiden. Ieder gevoelt
hoezeer het af te keuren zou zijn, indien iemand zich _
bij zijn leven immer met een beroep op zijne verplichting
de publieke opinie) hem wil laten handelen met het zijne. De vraag
is derhalve enkel wat billijk is. Door wettelijke voorschriften kan
ieder verplicht worden daarnaar te leven, zoodra het besef van de
billijkheid er van ver genoeg is doorgedrongen. Aanvankelijk zal ,­
dan deze en gene het rechtmatige er van nog niet inzien, meenen, {
omdat het strijdt met wat hij nog als recht beschouwt, dat het a
onrecht is. Hij zal zich belemmerd gevoelen en van ,,dwang" r
spreken. Door wie het beter inziet wordt evenwel de voor- _
treffelijkheid van het latere recht boven het vroegere erkend. Den X
zoodanige zal de wet niet hinderen, aangezien hij zich met volle
instemming gaarne naar hare bepalingen voegt.
I
_ i
i
i
'F Ar `_~