HomeHet christendom en de sociale kwestiePagina 41

JPEG (Deze pagina), 867.16 KB

TIFF (Deze pagina), 7.20 MB

PDF (Volledig document), 58.33 MB

27
i
andere opzicht de regeling eveneens te wenschen overliet.
l .. . .
· Altijd, onverschillig hoe groot de nalatenschap was, _
viel zoo goed als het geheele vermogen der ouders ten
deel aan de kinderen, somtijds zelfs aan een enkel kind,
i verreweg het grootste gedeelte van dat van kinderloozen
3 aan de bloedverwanten, insgelijks sonitijds zelfs aaneen
of aan enkele verwante personen. Deze regeling vloeide
voort, zonder dat men verder over het rechtmatige er
van nadacht, uit het oudtijds gehuldigde denkbeeld, dat
de familieleden een afgesloten eenheid vormden met `
elkaar. Hetzelfde denkbeeld leidde in ander opzicht tot het
straffen ook van kinderen of meer verwijderde familie-
. leden van een overtreder, als o. a. bij de bloedwraak,
tot het leerstuk der erfzonde, tot het erfelijk verklaren
in hetzelfde geslacht van ambten en waardigheden. ¤) Schuld
en rechten van het eene lid van een geslacht kwamen
bij diens wegvallen ongeveer geheel toe aan wie hem het
naaste stond en gingen daarop over. De een trad voor
1) Terwijl men, al verzetten zich aanvankelijk velen, deze instel-
lingen die golden onder het voorgeslacht, met name ook de erfelijk-
heid van ambten en waardighetien heeft afgeschaft, is het erfelijk
koningschap in de meeste Staten blijven bestaan. Men heeft niet
inconsequent gehandeld met dit te behouden. Bij eene erfelijke
dynastie treedt nl. het geslacht op den vóór-, de persoonlijkheid op
_ den achtergrond. Wel hangt er veel af van het persoonlijk karakter
van den vorst die met de koninklijke waardigheid is bekleed. ln
een constitutioneel land evenwel is de koning (of koningin), gespro-
‘ ten uit eene erfelijke dynastie, vooral ook symbool. De drager (of
draagster) van den naam doet in zijn (of haar) persoon de geschie-
denis des volks, aan welks hoofd de dynastie gedurende langer of
_ korter tijd stond, voor den geest treden.