HomeHet christendom en de sociale kwestiePagina 36

JPEG (Deze pagina), 814.78 KB

TIFF (Deze pagina), 7.15 MB

PDF (Volledig document), 58.33 MB

dcn andcrcn Naan icdcr naar zijnc bchocftc", nl. naar hij g
noodig hccft om zich tc ontwikkclcn.
Toch vcstig ik andcrdccls ook dc aandacht cr op, dat
mcn nimmcr naar dcn ccrstgcnocmdcn maatstaf allccn 1
handclt. Mcn blijkt dat nict tc kunncn docn. ”`
Wij latcn daar dat mcn cr ccn vrij onvastcn, gccnszins
gcmakkclijk toc passcn maatstaf aan hccft, omdat waardc
altijd ccnc bctrckkclijkc groothcid is, afhankclijk van
allcrlci omstandighcdcn, dic zclfs als ’t warc bij dcn dag
wissclcn, zoodat zij nooit dan bij bcnadcring, dikwijls
slcchts langs dcn wcg van procfncming, kan wordcn
vastgcstcld. Vïlcrklicdcn immcrs dic mccncn dat hun i
arbcid waardc hccft bovcn hctgccn zij cr voor ontvangcn
cn dcsnoods hct wcrk stakcn, ncmcn daarmcc wèlbc­ l
schouwd ccnc (altijd gcvaarlijkc cn daarom zoo lang mo- I
gclijk tc vcrmijdcn 1) procf, of wat zij mcdcwcrkcn tot ·
vcrmccrdcring van dcn algcmccncn rijkdom ccnc hoogcrc
waardc hccft dan waarop hct tot dusvcr wcrd gcschat.
Ook ovcrigcns kan dc maatstaf Haan icdcr naar gclang
van zijn a1‘bcid" nict aliccn gcbczigd wordcn. - Stccds
moct ccn dccl van hct stoffclijk gocd wordcn tocgcstaan
bij wijzc van voorschot aan wic nog gccn arbcid vcr­
richttcn maar dat latcr zullcn docn. - ln mccr gcval­
lcn, o.a. bij allc armcnzorg, moct tcr voorzicning in
lccmtcn, dic bij tocpassing van gcnocmdcn maatstaf
ovcrblijvcn, dc andcrc waan icdcr naar bchocftc" wor-
dcn tc hulp gcrocpcn. j
Ecn cn anclcr wijst cr op, dat dc maatstaf vaan icdcr .«j
naar zijnc bchocftc, d. i. WCLCW hh noodig heeft law wille u