HomeHet christendom en de sociale kwestiePagina 35

JPEG (Deze pagina), 839.38 KB

TIFF (Deze pagina), 7.22 MB

PDF (Volledig document), 58.33 MB

W 21
E
doel is bij het maatschappelijk samenleven, niet misken-
nen dat de verdeeling van den maatsohappelijken rijkdom
2 behoort te geschieden in dior voege dat zij beantwoordt
aan den hier gestelden eisoh. Zij zal eerst volkomen
<> rechtmatig wezen en in het algemeen belang, wan-
neer ieder gelegenheid heeft zich volledig te ontwikkelen,
dus ook zooveel mogelijk diensten kan bewijzen aan de
maatschappij. Het is billijk en gewensoht dat ieder ,,talen­
ten naar zijn vermogen" ontvangt.
Hoe moet de gewenschte toestand, dat ieder zooveel
van het stoffelijke ontvangt als voor zijne volledige ontwik-
keling in geestelijk opzicht noodig is, in hetleven treden?
i De kwestie zou vrij gemakkelijk op te lossen zijn,
Z indien alle menschen gelijk stonden, of nagenoeg gelijk,
wat hun verstandolijk­zedelijl~ïen aanleg betreft. Dan zou
men aan aller opvoeding ongeveer evenveel ten koste moe-
ten leggen. Zij loopen evenwel wat hun aanleg betreft
ver uiteen, zoodat, om slechts een enkel punt te noemen,
' de opleiding die aan den een uitnemend besteed is bij
den ander geen doel zou treffen, misschien zelfs zou
strekken tot ongeluk voor hemzelf en zijne omgeving.
Blijkbaar kan ook vooruit niet, nooh door iemand zelf
noch door een ander, nauwkeurig worden bepaald wat
elk voor volledige ontplooiing zijner geestelijke vermogens
noodig heeft. Alleen de ·ondervinding wijst op den duur
uit, wat er in iemand zit.
i Het gaat dus niet aan, den tot dusver veelgebruikten
_l, maatstaf ,,aan ieder naar gelang van de waarde van zijn
V arbeid" te laten vervallen, en hem te vervangen door