HomeHet christendom en de sociale kwestiePagina 34

JPEG (Deze pagina), 870.80 KB

TIFF (Deze pagina), 7.22 MB

PDF (Volledig document), 58.33 MB

20
menschwaardig bestaan" verzekerd moet zijn. Deze uit-
drukking laat in hare kortheid niet duidelijk uitkomen
dat de aanleg tot geestelijk leven, die den menschen hunne l
waarde geeft, niet gelijk is bij allen. Overigens wijst zij
er terecht op, dat het zi.nnelijke leven er is ter wille van 0
dien aanleg en moet kunnen worden geleid op zulk eene
wijze dat die aanleg zich zal kunnen verwezenlijken.
Wezerilijk is de kwestie, waarvan het gewicht eerst
in onzen tijd in vrijzinnige kringen, d. i. in zulke waar
eene meer monistische beschouwing wordt gehuldigd,
ten volle kan worden gevoeld: hoe bekomt lecler zooveel
lh siojïelüh opzicht, zulk eeh deel oem het sloyïelülc clrbelcle .
product, dat zühe geeslelühe vermogens zich haar cleh elsoh c
· lcumzeh omfploovleh? ‘)
Men kan, wanneer vroeger juist werd omschreven wat het
1) Terwijl blijkens het bovenstaande ,,de sociale kwestie" in. i.
,,opgelost" zal zijn, wanneer de weg is gevonden en ingeslagen om ·
de stoffelijke goederen op de- juiste manier te verdeelen, misken ik
_ zeker ook met het oog op de oplossing dier kwestie de waarde niet
b.v. van wat men noemt ,,Toynbeewerk", noch in ’t algemeen het
belang van wat wordt gedaan tot verheffing der mindere klassen
in geestelijk opzicht. Eensdeels echter zou dergelijke arbeid, naar
ik meen, minder noodig zijn wanneer die klassen, bij meer stoffelijke
hulpmiddelen, zich uit zichzelf beter konden ontwikkelen. Ander-
deels schijnt hij mij alleen duurzame vrucht te zullen kunnen af-
werpen, waruneer er mede gepaard gaat verbetering der stoffelijke
levensvoorwaarden, die er zeker voor een deel het gevolg van kan
zijn, maar voor een grooter deel van andere omstandigheden aiï .
hankelijk is. - De eigenlijke kwestie schijnt mij dus gedefinieerd
te kunnen worden zooals boven is gedaan, omdat van alle zijden _¢'
l beschouwd bezorging aan de minbedeelden van een behoorlijk deel ’
van het stoffelijke onmisbaar noodzakelijk is.