HomeHet christendom en de sociale kwestiePagina 32

JPEG (Deze pagina), 844.87 KB

TIFF (Deze pagina), 7.19 MB

PDF (Volledig document), 58.33 MB

18 Q
zelf zal men dan leed hetwelk uit onbevredigd gebleven {
behoeften voortvloeit, mee gevoelen en er op bedacht
wezen, het te lenigen. ..
Het belang der kwestie kan men evenwel bij eene _ j
dualistische beschouwing moeilijk ten volle gevoelen. Zoo-
lang iemand niet kennelijk lijdt wijl bestaande behoeften
onbevredigd blijven, zullen personen die genoemde be- `
schouwing huldigen niet ingrijpen. Zelfs redelijke behoef- .
ten welke iemand is gaan gevoelen, zal men vaak weg
willen redeneeren. Eerst daarna, als dit niet gaat, zal men
er op bedacht zijn hoe die kunnen worden bevredigd. M. i.
valt niet te miskennen, wat mij zeer eigenaardig schijnt,
dat R.-Catholieken en oud-Protestanten wanneer zij zich
bezig houden met de sociale kwestie, hare oplossing altijd A 4
meer blijken te beschouwen als eene zaak van nood te
lenigen, liefdadigheid te oefenen, dan als eene van recht
te doen door het verschaifen der noodige middelen om "
zich te ontwikkelen. Dergelijke beschouwing kan zeker 4
ook leiden tot het nemen van maatregelen in de gewenschte D
richting. Toch gevoelt men zich tot het oefenen van liefda-
digheid minder sterk verplicht dan om recht te doen.
­ Waniieer het inzicht opkomt dat deze of gene manier van
doen behoorlijk is, rekent de mensch zich eerst niet be-
paald verplicht zoo te handelen. Daarna gaat men het _
beschouwen dat ieder zoo behoort te handelen, en ten I
slotte zelfs dat zoo te doen aan elk mag worden opgelegd.
Genoemde beschouwing van R.­Catholieken en oud­Pro­ ‘
testanten bewijst m. i. dat zij het toestaan van een behoor- ‘t»
lijk deel van het stoffelijk levensgoed in zekeren zin houden