HomeHet christendom en de sociale kwestiePagina 31

JPEG (Deze pagina), 847.26 KB

TIFF (Deze pagina), 7.12 MB

PDF (Volledig document), 58.33 MB

l
* 17
1 Eene richtige verdeeling van het stoffelijk goed kan dan
, niet van zoo groot belang worden geacht. De werkelijk-
heid blijkt met hetgeen zich verwachten laat in overeen-
. stemming te zijn. '
je De bedoeling kan natuurlijk niet wezen dat men zich
i' van R.-Catholieke en oud­Protestantsche zijde in ’t geheel
‘ niet aan de kwestie gelegen zou laten liggen. Om ver-
schillende redenen kan men niet nalaten zich met haar
bezig te houden. Vooreerst spreken de feiten waaruit
blijkt dat het geestelijk leven afhankelijk is van den
, toestand in stoffelijk opzicht, al te duidelijk dan dat dit
geheel uit het oog kan worden verloren. In de practijk
E; heeft men nooit volkomen consequent naar de dualis-
tische theorie kunnen leven. De natuur heeft altijd eeni-
; germate boven de leer moeten gaan. Vooral tegenwoordig,
j nu de aandacht van verschillende zijden met zooveel
nadruk op genoemd verband gevestigd wordt, moeten
l ook zelfs wie nog steeds het dualisme willen blijven hul-
digen, met dat verba.nd rekening houden. Wilde men dat
uit zichzelf niet doen, dan zou toch reeds het belang
der partij er toe dringen. Wie in staatkundig opzicht
eenigen invloed wil oefenen, moet zich uit den aard der
zaak ook met ,,de sociale kwestie" bezighouden. Wie zich
met eenig recht Christen noemt, zal zich te eerder aa.n
` die kwestie gelegen laten liggen, omdat het Christendom
dringt zich in des naasten toestand in te denken. Van
Ideläikäden aantrekke zóó dat dezen zich een behoorlijk gewin
jv ,,van hun arbeid verzekerd zien; het werk moet hun voor woning,
l ,,kleeding en voeding (van ontspanning wordt niet gesproken) zooveel
,,opbrengen dat hun leven tenminste geen ellendig leven is." (blz. 27).
2
Q 5
G
ç .