HomeHet christendom en de sociale kwestiePagina 29

JPEG (Deze pagina), 864.23 KB

TIFF (Deze pagina), 7.11 MB

PDF (Volledig document), 58.33 MB

_ ,;;;.4.. i · 1 . o o . ‘ ‘ rw. i . rrïïtï 7 in in ‘
ä 15
`1 schouwd. Bij de oude Christenen voerde tengevolge van
K de dualistische beschouwingen een geest van wereldver­
achting den boventoon. Zoelang deze heersclite, kon het
niet anders of men moest zich minder bekommeren om '
de wijze waarop het wereldseh goed verdeeld was, dat
geacht werd voor het hoogere leven zonder beteekenis
te zijn, zelfs licht schadelijk worden kon. ') Als een
mensch het leven maar hield, was dat eigenlijk genoeg.
Nog altijd huldigen R.-Cathelieken en aanhangers der
oud-Protestantsche leer, deze laatsten voorzoover zij die
leer onvervalscht huldigen, de vroegere dua.listische be-
schouwingen. De hemel boven en de aarde beneden, de .
wereld der geestelijke dingen en die der stoffelijke, zoo
beschouwen zi` het nog steeds zi'n gescheiden van elkaar.
U 7 D
Ook de mensch kan, onverschillig hoe zijn toestand in stof-
felijk opzicht is, in geestelijk opzicht vooruitgaan ; althans
kan hij na zijn dood onmiddellijk, door in den hemel te
*) Merkwaardig dat - volgens Dr. Karl Braun: Znr Physi-
0Z0g·ic des Eigenlhums amd des Erbrechts (Volksvvi1‘tl1sel1aftl. Vier-
teljahrsschr. 1865) - bij het veldwinnen van het destijds natuurlijk
sterk supranaturalistische Christendom in de bepalingen omtrent
het erfrecht ongewenschte wijzigingen plaats grepen. De veronder-
stelling ligt voor de hand dat men zich eenigszins minder gelegen
ging laten liggen aan het beheer van het stoffelijk goed. Genoemde
S. zegt (S. 76); ,,Onder de keizers, inzonderheid onder de christe-
,,]ijke, gingen echter, zooals boven reeds gemeld is, de naar vorm
4 ,,en wezen uitnemende bepalingen van het Romeinscherecht weer
,,verloren." ~ Wat dat recht betreft is vroeger (S. GS en 75) gepre-
zen 10 dat het ,,den eigendom beschermde tegen den eigenaar", door
dezen te beletten, er voortdurende ook nog na zijn dood van kracht
blijvende servitnten op te leggen: 20 dat het slechts in beperkte
mate het recht om testamentaire beschikkingen te treffen toestond.