HomeHet christendom en de sociale kwestiePagina 27

JPEG (Deze pagina), 836.19 KB

TIFF (Deze pagina), 7.08 MB

PDF (Volledig document), 58.33 MB

_,,l.".L..¥I’ Ti" . , . T"”f '"```` C I [ ..f.l" .. Tïïèïg, [ ­«¤i.f. Q `"
13
stoiïelijk levensgoed kan doen toekomen waarop hij recht
heeft. Op welke wijze het den werkman en de zijnen ­
5, ten goede komt, of de betrokkenen het terstond persoon-
lijk te beheeren krijgen dan wel of voorloopig anderen I
het ten hunnen nutte besteden, is daarbij in zekeren
zin eene vraag van ondergeschikt belang.
De zaak is dat van de verschillende vragen welke te
zamen het maatschappelijk vraagstuk in zijn vollen om-
gang vormen, te eeniger tijd veelal eene meer in het bij-
zonder op den voorgrond treedt en dan als de vraag wordt
beschouwd. Zoo indertijd in de Vereenigde Staten
de kwestie bij uitnemendheid, hoe te handelen met be­
trekking tot de slavernij. In vergelijking; met haar schenen
alle andere van weinig beteekenis te zijn. Dat was dus
toen daar de vraag van den dag, ,,de sociale kwestie."
In onzen tijd brengt de vraag, hoc over de leden der
mczcetsclmppvj vcrclcelcl moet worclcn wat in szfozïclük op-
ziclizf deels vom vzamre besclziicbactr is, deels door gamecu-
schcqopclükc zvcriczacmzhcicl gczvomzmz wordt, de gemoederen
in beweging.
Voor de volledige oplossing van deze, zooals van iedere ·
bijzondere die oprijst wat de inrichting der maatschappij
betreft, is noodig dat de andere vragen met betrekking
tot die inrichting tevens bevredigend worden opgelost.
Geene enkele staat op zich zelf en kan buiten verband
met de andere opgelost worden. Toch vorderen allen ook
eene afzonderlijke beschouwing; van elke vraag moet de ,
oplossing mede zelistandig worden gezocht.
Of het noodig en te billijken is dat opzettelijk wordt i