HomeHet christendom en de sociale kwestiePagina 26

JPEG (Deze pagina), 791.79 KB

TIFF (Deze pagina), 7.08 MB

PDF (Volledig document), 58.33 MB

.5:
12
sohool bij andere van gelijken aanleg achterstaan. Op het
verband waarvan hier sprake is werd vroeger reeds even
gewezen. Het geestelijk leven in den mensch blijkt mede S,
van den toestand in stoffelijk opzicht afhankelijk te zijn. F
In kringen waar het Christendom in eere is, wordt
algemeen de innige overtuiging gekoesterd dat voor de
oplossing der sociale kwestie veel, zoo niet alles, van dien
godsdienst te wachten is.
Voordat zich laat beoordeelen in hoever die overtuiging
juist is, dient te worden besproken, wat men onder ,,de
sociale kwestie" verstaat.
Wilde men de uitdrukking nemen in haar eigenlijke
beteekenis, dan zou die kwestie als ,,het maatschappelijk
vraagstuk," als vraag derhalve naar de beste inrichting der
maatschappij, wezenlijk alle vragen omvatten die met be-
trekking tot het samenleven van menschen oprijzen. Zoo
neemt men haar intusschen niet. Vifanneer er sprake is van
,, de sociale kwestie" denkt men tegenwoordig meer in ’t bij-
zonder aan het verschaffen van behoorlijke huisvesting, van
een behoorlijk loon en pensioen aan werklieden, aan over-
vloediger gelegenheid voor henzelf en hunne kinderen om
zich te ontwikkelen, aan verkorting van te langen arbeids-
tijd zonder dat het loon vermindert, zoodat dit feitelijk
wordt verhoogd, enz.
Blijkbaar komt dit alles neer op de vraag hoe men,
aan den werkman en de zijnen, zoodat ook dezen in be-
hoorlijke mate zullen kunnen genieten en zich ontwik-
kelen en dan in ’t algemeen, aan ieder dat deel van het