HomeHet christendom en de sociale kwestiePagina 25

JPEG (Deze pagina), 845.14 KB

TIFF (Deze pagina), 7.23 MB

PDF (Volledig document), 58.33 MB

11
den ander wezenlijk barmhartigheid, liefde te kunnen
· bewijzen, in diens gemoedstoestand kunnen indenken. Hij
V moet zich zekere voorstelling, een denkbeeld, allengs beter,
weten te vormen omtrent de richting waa.rin de wereld X ‘
j door God wordt geleid. Wel verandert de wil niet altijd l
§ terstond ten goede, terwijl het verstand en de verbeelding .
zich ontwikkelen, maar toch valt in het oog dat het alles »
met elkander gepaard moet gaan en er tusschen genoemde
verandering en die ontwikkeling verband bestaat. Eigen-
aardig is dat wij eene zelfde uitdrukking ,,veranderen _
van gevoelen" gebruiken zoowel in den zin van ,,veranderen V
van 1neening" als in dien van ,,veranderen van gezindheid." i
Dit wijst op een vaak onbewust aanwezig maar levendig
Q besef dat er verband tusschen eene en andere verandering
bestaat. Voor ’t oogenblik hebben wij geen antwoord te zoe- `
ii ken op de moeilijke vraag, onder welke voorwaarden er een
E gewenscht verband komt te bestaan tusschen ontwikke-
ling in verstandelijk en die in zedelijkgodsdienstig
opzicht, ni. a. w. hoe de verstandelijke ontwikkeling
‘ moet worden geleid om bij de opvoeding den gewenschten
gunstigen invloed teoefenen. ’t Is er alleen om te doen,
in herinnering te brengen dat zedelijk-godsdienstige ont-
wikkeling en verstandelijke nauw samenhangen met elkaar.
Ook op het verband tusschen het geestelijke leven in
’t algemeen en het zinnelijke behoeft de aandacht nog
j slechts even te worden gevestigd. Geheugen, enz. zijn van
den toestand der hersenen afhankelijk. Een goede lichame-
lijke gezondheid is bevorderlijk aan de opgewektheid in ,
’ geestelijk opzicht. Slecht gevoede kinderen zullen in de