HomeHet christendom en de sociale kwestiePagina 23

JPEG (Deze pagina), 842.85 KB

TIFF (Deze pagina), 7.20 MB

PDF (Volledig document), 58.33 MB

I .
l, .
F 9
theorie die, in tegenstelling met vroeger toen men bij
voorkeur acht gaf op de meerderheid des geestes boven
het lichaam, op hare beurt eenzijdig aan den anderen
Q kant nu de betrekkelijke zelfstandigheid van het gees- i '
‘ tesleven miskent en het beschouwt als een uitvloeisel van
' het lichamelijke leven. Volgens ons mag niet uit het oog
worden verloren dat door iets in den mensch, door ,,de
ziel", door het centraalorgaan een ordenende, leidende,
overheerschende invloed wordt geoefend, om welke wer-
king het den naam draagt van ,,geestelijk" principe. De
betrekkelijke afhankelijkheid des geestes zien de vrij-
. zinnigen intusschen ook niet voorbij. `
De verhouding tusschen geest en lichaam moet men `
1 zich o. i. voorstellen ongeveer als die tusschen den orkest-
meester en het verdere orkest. De eerste is de meeste, `
wijst aan de leden van het laatste hun plaats aan, regelt
hunne werkzaamheid, enz. Overigens zijn beide tot op
zekere hoogte onafhankelijk van elkander. Ook geest en
lichaam oefenen invloed op, en ondergaan dien van elkaar.‘)
Q, Bij deze beschouwing vervalt geenszins de eisch, dien het
Christendom met nadruk stelt, dat men zich zelf verloo-
chene, om het stellen van welken eisch het wel kortweg
,,de godsdienst des kruises" wordt genoemd. De bedoeling
is daarbij immers niet, dat onvoorwaardelijk een leven van
onthouding geboden zou zijn, als stonden ,,geest" en
I) Vgl. Dr. B. H. C. K. van der Wij ck: Ziclkzmrlc (Groningen bij
g J. B. VVolters) blz. 155 vv. - Vermakelijk is de verklaring van dezen (
" Hoogleeraar (bl. 180): ,,Materialisme is de onzinnige metaphysica
van hen die zich verbeelden er geen metaphysica op na te houden?