HomeHet christendom en de sociale kwestiePagina 22

JPEG (Deze pagina), 812.54 KB

TIFF (Deze pagina), 7.20 MB

PDF (Volledig document), 58.33 MB

___,_,m. www . l , ,.,. . Y Y - ­ ----- ·-­» ----- -~- ·- -
n '
lj.
[ 8
i sen in de organische beschouwing van de wereld en den u
mensch. Dit moet uit den aard der zaak leiden en leidt
i tot nieuwe godsdienstige inzichten en leerstellingen, in
menig opzicht afwijkende van, maar toch evenzeer
,,christelijk" als de vroegere. Bij het verder veldwinnen ·
van deze, m. a. w. wanneer de dagelijksweg gehuldigde ,
organische wereld- en levensbeschouwing weer godsdienstig
is geworden, zal er opnieuw algemeen troost en bezie-
ling van den godsdienst kunnen uitgaan.
De vrijzinnigen, want dezen bedoelde ik zoo even, willen
in het oog houden dat ,,geest" en ,,stof" niet, op de
manier waarop het voorheen geschiedde, als tegenover _
elkander mogen worden gesteld, niet als van elkaar te
l scheiden mogen worden beschouwd, noch wat het heelal v
noch wat den mensch betreft. De verschilpunten tus-
schen de vrijzinnige en de vroegere opvatting, met name
ook de onwil der vrijzinnigen om in ,,wonderen" te
gelooven, laten zich verklaren uit de omstandigheid dat
E de laatsten niet uit het oog willen verliezen, hoe het
,,geestelijk" principe niet werkt buiten bemiddeling van Q,
het ,,stoffelijke". Zij willen de werkelijkheid niet veron-
, achtzaamd zien, noch waar men zich eene voorstelling
maakt van de wijze waarop de Hoogste Macht de wereld
regeert, noch waar sprake is van de betrekking tusschen
i ,,ziel" en ,,liohaam" bij de eindige wezens. ’)
; Wat bepaaldelijk den mensch betreft, verzetten zij
, ­ zich eénsdeels ten sterkste tegen de materialistische
li H
lv 1) Vgl. Aanteekening II aan het slot.
i.
Ii `
i s ,_.. , ..,,,., .. .,.. , ,_.,.., .,,, , , .