HomeHet christendom en de sociale kwestiePagina 21

JPEG (Deze pagina), 833.58 KB

TIFF (Deze pagina), 7.26 MB

PDF (Volledig document), 58.33 MB

7
betreit. ,,Het logge vleesch" werd beschouwd, eene be- A
lemmering te zijn voor de ziel, waarvan vaak ,,de ont-
binding" ,, met hijgend verlangen" werd tegemoet gezien.
Dus heeft men aanvankelijk de grondgedachte des
Christendoms, dat ieder mensch volgens zijn geestelijken
aanleg waarde heeft voor God, verbonden met de sterk l
dualistische beschouwingen van voorheen. Deze liggen ten
grondslag aan de oudchristelijke inzichten en leerstellin-
gen, welke dan uit den aard der zaak wijziging moeten
ondergaan wanneer de denkbeelden overigens veranderen.
Zulk eene verandering heeft in onzen tijd plaats. De
mechanische, dualistische beschouwing van de wereld
en den mensch, welke dagteekent uit den tijd toen het ,
inenschdom nog in zijne kindsheid was, heeft tengevolge
van allerlei wetenschappelijk onderzoek plaats gemaakt
voor de organische, meer monistische. D. w. z. men
gaat vooral in onzen tijd beter inzien, dat in de wereld
en het menschelijk leven het een met het ander samen-
lïangt, en dat alles in verband met andere dingen niet i
J dan langzamerhand tot stand komt. ,
Door een aantal Christenen worden de oude kinderlijke
inzichten en leerstellingen wel nog altijd vastgehouden. i
Bij wie minder nadenken spreken die in sterke mate
j tot de verbeelding, hoewel zij voor het leven allengs P
i, minder vruchtbaar geworden zijn, omdat men daarin i
52 overigens de dualistische beschouwingen heeft laten varen. `
_ Anderen daarentegen, die eveneens desbewust de christe-
j lijke grondgedachte omtrent des menschen bestemming, het
christelijk ideaal hoog houden, trachten ze al beter te plaat-
I
l