HomeHet christendom en de sociale kwestiePagina 20

JPEG (Deze pagina), 792.59 KB

TIFF (Deze pagina), 7.26 MB

PDF (Volledig document), 58.33 MB

l
6
_ ,,nieuwe aarde, op welke gerechtigheid wonen zou". ')
, Later hebben zij, toen die terugkomst niet plaats had
en gemelde hoop dus niet verwezenlijkt werd,het denk-
beeld oinhelsd dat in de toekomst degenen die het waard
waren naar den hemel zouden gaan.Vooral in het Johan-
nesevangelie, onder den invloed mee van de Platonische
wereldbeschouwing die door bemiddeling der Joodscl1­
` Alexandrijnsche wijsbegeerte bij vele meer ontwikkelde
Aziaten ingang vond, treft men die voorstelling aan. De
Christus is volgens den schrijver van dat Evangelie,toen hij
ten hemel voer, de zijnen voorgegaan naar ,,het huis
des Vaders, waarin vele woningen zijn". 2)
Toch zou ook in den hemel de zaligheid het gevolg
V zijn van geestelijke volmaaktheid. Men zou volkomen
rein wezen, zalig door voortdurend ,,zien van Gods aan­
gezicht". “) ln zooverre mogen wij gerust vaststellen dat
het oudste, het oorspronkelijke Christendom verandering
naar ’t innerlijke in den regel als het hoogste heeft
i gehuldigd en haar niet op eene verlagende wijze heeft
. voorgesteld als een middel om te komen tot uitwendig goed. °
Het dualisme heeft echter zeer zeker schadelijk gewerkt.
,,Ziel" en ,,lichaam" werden geacht twee principieël tegen-
over elkander staande zelfstandigheden te wezen, van welke
de eerste zoo noodig zonder het laatste kon optreden Q
en werken. Van weinig belang werd geacht in welke 3
omstandigheden de mensch verkeerde, wat het stoffelijke li
1) 2 Petr. 3 : 10, 13; vgl. 1 Thessal. 4:15-17.
2) Joh. 14 : 2.
3) Vgl. Rom. S : 29; Openbar. 21 : 2-4, 23 vv.; 22 : 1~5.
1
[ ä
{
i i