HomeHet christendom en de sociale kwestiePagina 18

JPEG (Deze pagina), 806.02 KB

TIFF (Deze pagina), 7.26 MB

PDF (Volledig document), 58.33 MB

4 .
beschouwing, waarboven zich de uitnemendsten onder
Israel allengs eenigermate verheven hadden, hebben zich
ook de belijders van het Christendom nog niet altijd
geheel vrij betoond, want zij hebben dikwijls van ,,in ·
· den hemel komen" gesproken, alsof de hemelsche geluk­
zaligheid nog in iets anders zou bestaan dan in geestelijk
heil, steeds rijker en vollediger ontplooiing van het
innerlijke wezen. Zelfs onder de woorden die op naam
van Jezus gaan vindt men uitspraken waarin iets van
de boven vermelde Joodsche beschouwing doorstraalt.1) ‘ _
Daarnaast staan evenwel andere, uit Welke blijkt dat
volgens de christelijke beschouwing bij de innerlijke
verandering toch eigenlijk geene uiterlijke dingen behoeven
te komen als loon, maar dat de ~ware gezindheid, rein-
heid des harten op zichzelf een toereikend gevoel van
`bevrediging brengt. ”) Hierin hebben wij het betrekkelijk
nieuwe door het Christendom in zake ’s menschen be-
stemming gepredikt. Nadrukkelijker dan te voren heeft
het de aandacht gevestigd op de waarde van verandering
naar ’t innerlijke. Op deze moet de mensch bij alles het »
oog gevestigd houden als op ,,het eene noodige". Zij is
de bron van alle- heil.
Gemakkelijk erkent men dan dat het algemeen onder
ons gehuldigde ideaal in hooge mate de trekken van het ·
christelijke vertoont. r ‘
Het individu, zoo drukt men zich uit in den tegen-
woordigen tijd, dat nimmer mag worden opgeofferd ter g
r_,r __ , l'
1) Zie b.v. Matth. 19 : 27-29. 2) Zie b.v. Matth. 5 ; 6; Luk. Q
11:13;17 :20; Joh. 3 : 19, 36; 10 : 30.
r
s
2
i
l
l