HomeHet christendom en de sociale kwestiePagina 17

JPEG (Deze pagina), 809.06 KB

TIFF (Deze pagina), 7.24 MB

PDF (Volledig document), 58.33 MB

‘ l
Q; sz
` naar zullen trachten. 1) De godsdienst die in Europa
ingang vond gaf dus, terwijl hij waardeering van het
individu predikte als door Godgewild, do noodlge sanctie
aan deze, stempelde haar tot een algemeen geldigen
plicht en werkte er daardoor sterk toe mee dat zij alge- "
meen als zoodanig werd erkend. _1
« Ook voor het antwoord op de vraag wat en hoe `
iedere afzonderlijke mensch worden moet, is men in
onze maatschappij bij het Christendom ter sehole gegaan. 1
Dit laatste heeft bij de wording van het ideaal, van het 1
denkbeeld wat elk worden moet een machtigen invloed
, geoefend. .
Als hoogste doel voor den mensch wordt in de oudste
christelijke geschriften aangegeven in algemeene uitdruk-
kingen, dat hij moet ,,ingaan in het koninkrijk der
hemelen" 2), zich ,,schatten vergaderen in den hemel" 3),
,,rijk worden in God". 4) Vraagt men, waarin de te
erlangen schatten bestaan, wat het heil van dat koninkrijk
T vormt, dan blijkt als voorwaarde tot het erlangen er van ä
¤ te worden genoemd, ja! het heil zelf omschreven te worden
als te bestaan in meerder ,,gereohtigheid" 5), d.i. in meer ,
,,barmhartigheid" G) en ,,leven in gemeenschap met God". 7)
· De Israëlieten hadden het er oudtijds voor gehouden
dat men door middel van de ,,gereohtigheid" kwam tot
, uitwendige dingen. Voorheen waren deze als het begeer- 1
, lijke doel, als bron van geluk besohouwd.”) Van die
1) Vgl. Aanteekening I aan het slot. 2) Matth. 7 ; 21; 18 z 13.
*‘) Matth. 6 : 19 V. “) Luk. 12 · 21. 5) Matth. 6 33. “) Matlh. p
, 5 ; T. ") Matth. 5 1 8, 9. 8) Zie b.v. Deuteron. 28.
3
l
2
i