HomeHet christendom en de sociale kwestiePagina 13

JPEG (Deze pagina), 648.84 KB

TIFF (Deze pagina), 6.91 MB

PDF (Volledig document), 58.33 MB

Met de beschouwingen die op de volgende bladzzüden
‘ l worden voorgedragen zal men zeker niet algemeen instemmen.
ä Sommigen zullen meenen dat de vooruitstrevende
maatregelen welke m. i. vóór of na krachtens de beginse­ l
len des Christendoms moeten worden genomen volstrekt niet
door deze worden gee'ischt. Anderen, dat aan bestaande al
te groote ongelgkheid en onbillükheden in de maatschajojoü
op andere wüze, veel vlugger dan ik mogelijk acht, een
’ einde behoort te worden gemaakt.
Misschien zullen fouten in de redeneering aan te
wüzen
a Laat meg hopen dat men mijne beschouwingen althans
voor een deel deugdelijk en bruikbaar zal vinden!
" Ik mag niet nalaten hier myn hartelüken dank te
•§ betuigen aan Prof MR. M. W. F. TREUB, die zoo welwil-
3 lend was ingenomenheid te betuigen met wat ik voorloopig
i geschreven had, mg enkele wenken te geven en eenige lite-
·4
iv .