HomeHet christendom en de sociale kwestiePagina 11

JPEG (Deze pagina), 808.51 KB

TIFF (Deze pagina), 6.90 MB

PDF (Volledig document), 58.33 MB

rx
ook voor do andoro lozors van zijno boschouwingon, do
brochuro van don hoor Bruining. En zijn uitoonzotting dat
do christolijko godsdionst moor vorlangt dan booofoning
van liofcladighoid ’togonovor‘ do arrnon, dat hij rocht on
billijkhoid vordort in do vordooling dor stoffolijko goodo­
ron in hot bolang ook van hot goostolijk vvolzijn dor
grooto monigto, on do consoquontio vvolko hij daaruit
trokt ton aanzion van do horvorming vvolko do rogoling
van ons orfrocht hooft to ondorgaan, bogroot ik mot
vrougdo. Zuiko boschouvvingon van do zijdo van oon voor-
gangor in do grooto N odorduitsch Horvormdo Kork govon
_ rodon tot blijdschap ook voor hon, dio, zondor tot dio Kork
§ to bohooron, orkonnon wolk oon kracht zij in ons land
1 zou kunnon bijzotton aan hot strovon onzor arboidondo
klasso naar lotsvorbotoring, aan hot strovon naar socialo
rochtvaardighoid in do vordooling van don stoifolijkon
’ rijkdom. Naarmatodo sociaalothischo boschouwingon dos
hooron Bruining moor gomoongood zullon vvordon van
zijno goloofsgonooton, naar dio mato zal do kans toonomon,
dat do Horvormdo Kork haar invlood zal gaan gobruikon
ton gunsto van don strijd om rocht dio door do maat-
schappolijk zvvakkoron wordt gostrodon, ton gunsto van
don maatschappolijkon vooruitgang.
I Daarin ligt voor mij do botookonis van do hior volgondo
boschouvvingon, on daarom hob ik, niottogonstaando ons
vorschil in vvoroldboschouvving, gaarno govolg gogovon aan
hot vorzook van don schrijvor om dio boschouvvingon mot
.oon onkol Woord bij hot publiok in to loidon.