HomeDuur graan meer werk?Pagina 8

JPEG (Deze pagina), 807.66 KB

TIFF (Deze pagina), 5.83 MB

PDF (Volledig document), 19.56 MB

"
J l 6 6
’ ,,en uit hun staat van verval worden opgeheven;
,,clem zullen kerkvoogdijen en diaconieën haar in-
‘ ,,komsten zien stijgen en met hun meerdere inkomsten
{ ,,de armen onderhouden, wier getal
i ,,clem niet meer zal toenemen"
. en dat alles zal gebeuren, wanneer een invoerrecht
op granen wordt geheven, tot een bedrag van ongeveer .
l f 2 per H. L. als ik het althans goed begrijp.
H Tegenover een dergelijk gloeiend betoog kan men ,
V niet veel anders doen, dan het hoofd buigen en zich ä
het verwijt van idiotisme laten welgevallen. * i
En, niet tevreden met de verbluffende uitwerking _
van dit betoog, dat iedereen tot een voorstander van
E graanrechten moet maken, wordt dit bij diezelfde
gelegenheid nog aangevuld met de volgende verze-
kering:
t ,,De proteetionisten verwachten, ‘) dat, bij invoering
,,van graanrechten, het geheele landbouwbedrijf zal
,,he·»·Zeeevz., het verloren terrein herwinnen en nog ver-
,,der zich uitbreiden, welke een G11iäilld@1",%’0Zg€7Z8 hen,
9 ,,een geweldige vermeerdering van arbeid zal teweeg
,,brengen." u
Hoe dat nu eigenlijk gaan zal, hooren wij niets van,
maar dat is ook niet noodig. Zoek eerst het protec-
; tionisme en al het andere zal u worden toegeworpen!
v Arbeiders, op ! Adressen geteekend aan de Regeering
Q om te vragen een verhooging van den prijs uwer 1
levensbehoeften. Het zal in ’t eerst u missehien moeielijk
vallen dat te betalen, maar dit is minder. De protee- l
tionisten verwaehten! Veehouders en kleine landbou- è
wers, maakt u klaar voor de verkiezing! Dan zal het l
gaan vóór of tegen protectie. Gij begrijpt misschien
niet waar het voordeel in zit, maar let op de eer- A
A waehtmgevz van uw leidslieden. En als gij die leids-
lieden niet volgt, hun verwachtingen niet deelt, dan i
‘) Deze eursiveering is niet van mij.
I