HomeDuur graan meer werk?Pagina 7

JPEG (Deze pagina), 810.78 KB

TIFF (Deze pagina), 5.83 MB

PDF (Volledig document), 19.56 MB

I 5
om hioroom is goovcmrodigd do moor of rmimdor grooto
stoutmocdighoid, woormoo zij voor hum bogimsol strijdom.
Mom hooft zo im ollo soortom om vom ollorloi tom-
poroimomt. To bogimmom mot dom kohm, bodoord rodo-
mooroudom voorstomdor, dio, voorzichtig im zijm uitimgom
om voorspollimgom, vom oordool is, dot oom imotigo
boschormimg, hoovvol oom moodzokolijk kwood, togom­
· Woordig omvorimijdolijk is to ochtom, om dom lomdbouw
im zijm imooiolijko dogom oomigo hulp to vorschoffom,
1 tot do omthousiotischo protoctioiiist, dio zoo vorvuid
is vom zijm idoool, dot hij icdoroom, dio hom togom­ i
strooft, voor oom vordorvor vom do miootschoppij
uitmookt. ?
Tot dio lootsto soort bohoort mijm moomgomoot uit
VViorimgorvvoord, bij wviom do protoctiomistischo thor­
imomotor bovom hot kookpumt stoot.
VVommoor hij or zich too zot, omi do voordoolom vom
groomroohtom to boschrijvom, vorkrijgt zijm botoog do
glood om do boziolimg vom oom Ol1d­iIGStZL111G1”1üSCh@
profotio om is hot dom togomstomdorgorodom voor hom
uit dom Wog to goom.
Ovor ’t olgoimoom zijm dit soort prot. botor profotom
dom rokomoors om miot oom oomvoudig boroop op cijfors
ou foitom, miookt mom togomovor hom oom povor figuur.
Aom hot slot vom oom ortikol, woorim hij vorlodom
joor mij ols togomstomdor do oor zi_jmor ottomtio Woor-
dig kourdo, word zijm ploidooi oom visioom, woorbij
ir- oms omwillokourig do schoomo profotio vom Josojo im
il do godochto komt. Hot luiddo omgovoor o. v.:
· nclcm zol do boor zoo spoodig miogolijk zi_jm opom-
nstoomdo rokomimg bij tiimimormiom om miotsoloor botolom ;
j ndcm zol pocht om romto op tijd wordom botoold oh
l Doom do oxocutoriolo vorkoopimgom oom oimdo komom;
nclcm zol do hypothocoiro goldschiotor zijm romto op
­ ntijd omtvomgom om im wooldo lcvom;
ä nclcm zullom do booromwomimgom wordom opgokmopt