HomeDuur graan meer werk?Pagina 6

JPEG (Deze pagina), 825.97 KB

TIFF (Deze pagina), 5.83 MB

PDF (Volledig document), 19.56 MB

T 4
aan behartiging van eigen belangen denken, en wie
j het zou Willen ondernemen om deze voorstanders van
" de ondoeltreffendheid van hun middel te overtuigen,
zou reeds daardoor toonen, zijn overredingskraeht ver
te overschatten.
Maar op diezelfde gronden is het niet te verklaren,
dat het geloof aan de zegeningen der protectie tot
ver buiten den kring der direct belanghebbenden is .
, verspreid, dat politieke partijen onder demoeratisehe
vlag, op hun programma, naast allerlei sociale lier- {
vormingen, een invoerrecht op het voornaamste voe-
dingsmiddel niet misplaatst achten, ja dat zelfs, naar
het schijnt niet zonder succes, de arbeiders bij de
a. s. verkiezing als hulptroepen worden opgeroepen,
01n een belasting te verkrijgen op het eenige voe-
l dingsmiddel, dat zij met hun kleine inkomsten nog in
voldoende mate kunnen koopen.
Voor dat verschijnsel is maar een reden en die is
deze, dat men zóó lang en met zóó groote stoutmoe-
, digheid heeft verzekerd, dat het duurder graan ook
j meer werk zal geven, tot men het eindelijk is gaan
gelooven.
Niet alleen in naam van den ,,landbouvv" maar ook
tot nbescherming van den nationalen arbeid" wordt een
kunstmatige verliooging van den graanprijs noodza-
kelijk geacht. Toen het graan duur was, ,,zoo zeggen
de voorstanders," waren de economische toestanden
beter dan tegenwoordig? Wat geeft goedkoop brood
als de arbeiders het toch niet kunnen koopen ?" En met j
dit argument wordt de arbeider gewonnen, aan wien l ,
het is te vergeven, Wanneer hij voorbijziet, dat met
het duurdere brood nog niet de omstandigheden zijn
U teruggeroepen, die hem dat duurdere brood met meer l
smaak en in grooter portie zal doen eten.
’t Is waar, niet alle proteetionisten toonen een even ' ’
groot vertrouwen in de zegeningen van hun stelsel,