HomeDuur graan meer werk?Pagina 5

JPEG (Deze pagina), 764.68 KB

TIFF (Deze pagina), 5.91 MB

PDF (Volledig document), 19.56 MB

l € .
1
Duur graan - nie r werk B
De kwestie der bescherming, of protectie, in ’tbizon­
der de hefiing van graanrechten, als middel tot j
A verbetering van economische toestanden, dringt tegen- r
woordig alle andere vraagstukken op den achtergrond
I en beheerscht meer en meer onzen politieken strijd. 1
Zij verdeelt ons volk in twee groepen, voltooit de
j desorganisatie van sommige politieke partijen en ver-
' zamelt onder haar vaandel, tot gemeenschappelijke
actie bij de_ a. s. verkiezing, personen van de meest
uiteenloopende richtingen, die bij alle andere vraag-
stukken elkanders tegenstanders zouden zijn.
Dit meer voorkomende verschijnsel zou nog beter
te verklaren zijn, wanneer de grenslijn tusschen deze
twee groepen op meer rationeele wijze ware getrok-
ken, en onder de voorstanders van duurdere granen
geen andere werden gevonden dan direct belangheb-
¤ benden, d. w. z. zij, die granen telen en zij, die den
grond in eigendom hebben, waarop dat graan geteeld
t` wordt. Zij zijn niet de eenigen en ook niet de eersten
die zich schuldig maken aan de fout van zich te
lj verbeelden, dat hun belang is het algemeen belang.
’t Is ook niet vreemd, dat onder de industrieelen
1 sommigen zich hierbij aansluiten in de niet onge-
gronde verwachting, dat de bewezen diensten mis-
;, schien vergolden kunnen worden in het geval, dat
[{-5 voor hun industrie hetzelfde voorrecht wordt gevraagd.
A Dit alles is op menschkundige gronden te verkla-
« ren, ook al wil men hierbij meer aan zelfbedrog dan