HomeDuur graan meer werk?Pagina 26

JPEG (Deze pagina), 808.04 KB

TIFF (Deze pagina), 5.94 MB

PDF (Volledig document), 19.56 MB

il;.
24 j ` __
groot@ 11ad@@l@n, dio voor ons la11d @@11 Wijziging van 5 ‘
onz@ l1a11d@lspoliti@k zull@n m@@br@ng@n. 1 j
Hot t@g@11woordig"st@ls@l g@11@@st 11i@t all@ maat- 1
schappolijkc kwalcn, maar d@ ha11dl1avi11g @r va11 1 **1 j
zal @rg@r dingcn voorkomcn, @11 h@t waarborgt ons
h@t b@l1oud va11 di@ voord@@l@n, di@ dc uit@rst gun-
stigo liggi11g va11 ons la11dj@ o11s opl@v@rt, voord@@l@11 1 · ·
di@ r@@ds mcrkbaar b@gi1111@11 t@ wordcn voor i@d@r j 4
dio O11bOVO01`O01`Cl€Old d@n to@sta11d m@t di@11 va11 and@r@ is 4
l31l1dGl1 v@rg@lijkt. ` j V
Er l1@@rscht o11d@r do arb@id@rs @@11 z@k@r@ o11v@r­
schillighoid t@g@nov@r dc a.s. v@rki@zing, voortvlocicndc g'
uit @@n ond@r h@11 opg@W@kt ongoloof aan d@ b@t@@k@- E
11is van d@11 politi@k@n strijd voor o11z@ €C011OIHlSCl1G .
to@stand@n. ;_i
Aan d@ voorspi@g@ling va11 groot@ @n sn@ll@ v@r- `. Qi
and@ring@n als @@11 g@volg van r@g@@ringsmaatr@g@l@n ‘ ,»i
l1@b ik mij nooit schuldig gcmaakt @n zal h@t ook nu '=@· ir; ‘
ni@t do@n. Maar dc prijs, Waar l1@t bij d@z@ v@rki@zi11g
om gaat is, afg@sch@id@n va11 all@ v@rWachting@11,
voor l1@11 d@ ga11g 11aar h@t stcmburcau wol Waard. 1 Z; -1 I"
Dc uitkomst @r Vülll zal h@t l@@r@11 of zij aa11 hu11
@ig@11 gczond vcrstand h@bb@n g@to@tst d@ zvvakko ar- f E
glllllêllllêll, waarmcdc 1n@11 l1@n Wil ov@rhal@11, o1n zicl1 ·
zolv@ d@ broodbclasting op to l@gg@11 of dat zij zich Q 7 »
gcdachtoloos h@bb@n lat@11 n1@@sl@p@11 @n, na gowaar- V j
schuvvd t@ zijn, l1@t_ rccht l1@bb@11 v@rlor@11 zich lator ° _
ov@r d@ g@volg@n t@ b@klag@11. .' "
K. Oz. DE BOER. J “ Vl g
. Assemielft, April 1897. jl '·
I `
r" L, ·
‘ 'j`‘`
'<"ï@**>‘