HomeDuur graan meer werk?Pagina 25

JPEG (Deze pagina), 836.00 KB

TIFF (Deze pagina), 5.97 MB

PDF (Volledig document), 19.56 MB

y 23 `V
1
ten hunnen behoeve de hatelijkste van alle belastin-
gen ons ,volk op te leggen. ~ H
Wij hebben niet het recht iemand van veranderde ­
‘ inzichten een grief te maken, maar wel is dit het F
geval wanneer een dergelijke omkeering wordt goed- t
gepraat met het bekende ,,als"t getij verloopt verzet · J _
men de bakens". Er is sinds dat vroeger oordeel geen t
getij in ons land verloopen.
Q De crisis, veroorzaakt door de dalende grondprijzen, i i
° is bezig zich zelve langs den natuurlijken weg op ~
· »- te lossen en de graanrechten zullen geen ander effect Q
hebben dan storend ingrijpen en de oplossing vertragen.
` Het volk heeft zich niet bezwaard te gevoelen
over het goedkoope brood, dat de landbouwer nog
wel kon leveren en toch in de bearbeiding van den
Q grond een bestaan vinden, mits de huur of de hypo-
j theekrente maar in overeenstemming is met de waarde. ii
Een teleurstelling was dit program van de anti-
revolutionaire partij voor hen, die zich gevleid had-
in den in die partij den bondgenoot te vinden voor het
‘ tot stand brengen van ingrijpende hervormingen; dit .
program waarvan de leider moet weten, dat het de g;
partij alleen bondgenooten zal bezorgen, die hem wel
· zullen helpen aan zijn graanrechten, maar waarmee
· zijn noodig geachte sociale hervormingen wel onuit-
gevoerd zullen blijven.
{ Het is de schuld van de anti-revolutionaire partij
. _j‘ en van haar programma, dat de a. verkiezing, in t
plaats van dienstbaar te zijn aan het op den voor-
grond brengen van dringend noodige zaken, weer
K zal verloopen in een strijd tegen het protectionisme
‘ en weer nutteloos zal voorbijgaan. ­
` · Aan haar is het te wijten dat liberalen van allerlei
° schakeeringen, van conservatief tot radicaal, als zij
{ verstandig zijn, hun geschillen zullen laten rusten
_ om gezamenlijk op te treden tot afwering van de
`
{ 4
* · t~·-···- · -·